Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15603 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-128/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2010:U.I.128.10
Akt:
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) (ZDru), 4. al. 1. odst. 9. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega intersa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-128/10-6
17. 11. 2010
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Radovana Petka, Šmarje pri Jelšah, in drugih, ki jih vse zastopa Marjan Aleksić, odvetnik v Rogaški Slatini, na seji 17. novembra 2010
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku tega sklepa navedeno določbo Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru-1), po kateri mora temeljni akt društva določiti pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva. Zatrjujejo, da je v neskladju s pravico do svobodnega združevanja iz 42. člena Ustave. Ministrstvo za notranje zadeve je zavrnilo predlog za razveljavitev po nadzorstveni pravici, ki je bil vložen v zvezi z odločbo o registraciji spremembe temeljnega akta društva. Sporna sprememba tega akta namreč določa, da člani lovske družine ne morejo postati člani sosednjih lovskih družin. Pobudniki navajajo, da je od presoje, ali je izpodbijana določba ZDru-1 protiustavna, odvisen njihov uspeh v upravnem sporu, katerega rok za vložitev tožbe v času vložitve pobude še ni potekel. Štejejo, da je s tem izkazan njihov pravni interes. Predlagajo, naj Ustavno sodišče odloči o tem, kako je treba razlagati izpodbijano določbo, da ne bi bila protiustavna.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba ZDru-1 ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se v skladu z uveljavljeno ustavnosodno presojo pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82).
 
4. Glede na navedeno pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijane določbe ZDru-1. Zato je Ustavno sodišče njihovo pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Radovan Petek, Šmarje pri Jelšah in drugi
Datum vloge:
21. 5. 2010
Datum odločitve:
17. 11. 2010
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29291

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser