Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14985 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-224/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.224.09
Akt:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10) (ZJF), 6. tč. 1. odst. 3. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti 6. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Na podlagi devete alienje 23.a člena ZUstS lahko zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastilvloži predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, če se posega v ustavni položaj ali v ustavne pravice samoupravne lokalne skupnosti.
 
Ker predlagatelj ni izkazal, da bi bile z izpodbijanimi določbami Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) ogrožene ustavne pravice lokalne skupnosti in da te določbe posegajo v njen ustavni položaj, je Ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti zavrglo.
Geslo:
1.2.51.3.5 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Predstavniški organi lokalne skupnosti.
1.5.51.1.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve - Neupravičeni predlagatelj.
1.4.51.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Položaj predlagatelja.
Pravna podlaga:
Člen 140.1, Ustava [URS]
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-224/09-12
13. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki ga zastopa Erika Šlibar Mulej, odvetnica v Kranju, na seji 13. januarja 2011
 
sklenilo:
 
Zahteva za oceno ustavnosti 6. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Predlagatelj izpodbija 6. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF). Izpodbijani določbi očita, da je diskriminacijska in kot taka v neskladju z Ustavo, ker v krog posrednih proračunskih uporabnikov poleg javnih zavodov ne uvršča tudi javnih gospodarskih zavodov. Pri utemeljevanju svoje zahteve se sklicuje na okoliščine konkretnega primera, in sicer registrske zadeve proračunskega uporabnika Javnega gospodarskega zavoda "Alpski letalski center Lesce", katerega ustanoviteljica je Občina Radovljice. Navaja, da zavodu grozi izključitev iz registra proračunskih uporabnikov, če se ne bo preoblikoval v javni zavod skladno s pozivom Ministrstva za finance Republike Slovenije, Uprave za javna plačila.
 
 
B.
 
2. Na podlagi devete alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS lahko zahtevo za oceno ustavnosti vloži predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, če zakon posega v ustavni položaj ali v ustavne pravice samoupravne lokalne skupnosti. Predlagatelj mora torej izkazati tudi, da izpodbijani predpis države posega v ustavni položaj ali v ustavne pravice lokalne skupnosti.
 
3. Predlagatelj izpodbijani določbi ZJF očita, da je z izločitvijo javnih gospodarskih zavodov iz posrednih proračunskih uporabnikov v neskladju z Ustavo poseženo v izvirno pristojnost tako države kot tudi lokalnih skupnosti pri ustanavljanju oblik organiziranosti skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju ZGJS), javnim gospodarskim zavodom pa onemogočeno pridobivanje proračunskih sredstev preko transferjev (tekočih in investicijskih).
 
4. Izpodbijana 6. točka prvega odstavka 3. člena ZJF določa, da so posredni proračunski uporabniki javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina. Z opredelitvijo posrednih proračunskih uporabnikov daje izpodbijana določba, skupaj s 5. in 7. točko prvega odstavka 3. člena ZJF, le podlago za določitev načina financiranja oziroma zagotavljanja javnofinančnih sredstev subjektom, ki skladno z 8. točko prvega odstavka istega člena ZJF tvorijo javni sektor. Kako naj bi določitev različnih virov financiranja za delovanje javnih gospodarskih zavodov in javnih zavodov skladno z ZJF, ki ima sama po sebi neposreden vpliv le na urejanje javno finančnih vprašanj v občini, protiustavno posegla v izvirno pristojnost lokalnih skupnosti pri ustanavljanju oblik organiziranosti skladno z ZGJS, predlagatelj ne pojasni. Ker teh očitkov ne konkretizira, jih Ustavno sodišče kot takih ni moglo preizkusiti. Kolikor pa je navedbe predlagatelja v zahtevi mogoče razumeti kot očitek o protiustavnem posegu v finančno avtonomijo občine kot eno od bistvenih sestavin njene ustavno opredeljene lokalne samoupravnosti in s tem očitek o neskladju izpodbijane ureditve s prvim odstavkom 140. člena Ustave, pa z navedbami v zahtevi tega očitka ne izkaže. Pri utemeljevanju ogroženosti pravic občine predlagatelj tudi ne more izhajati iz ustavnopravnega položaja države kot nosilke pravic in obveznosti pri zagotavljanju javnih dobrin.
 
5. Ker predlagatelj v obravnavani zadevi ni izkazal, da so zaradi izpodbijane določbe ZJF ogrožene pravice občine kot lokalne skupnosti oziroma njen ustavno zagotovljen samoupravni položaj, procesna predpostavka iz devete alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS ni podana. Zato je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
 
 
C.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica dr. Etelka Korpič – Horvat.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Občinski svet Občine Radovljica
Datum vloge:
21. 9. 2009
Datum odločitve:
13. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29321

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser