Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-207/10, Up-1143/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.207.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 16/2010 z dne 21. 1. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. EPVD-100/2009-Z z dne 15. 12. 2009

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) (ZP), 22. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 16/2010 z dne 21. 1. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. EPVD-100/2009-Z z dne 15. 12. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana odločba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-207/10-4-4
Up-1143/10-5
13. 1. 2011

 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Julijana Češarka, Novo mesto, na seji 13. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. EPVDp 16/2010 z dne 21. 1. 2010 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. EPVD-100/2009-Z z dne 15. 12. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
 
1. Pritožnik izpodbija posamična akta, s katerima mu je bilo pravnomočno izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zatrjuje, da se ni imel možnosti izjaviti o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev, ker naj bi sodišče odločalo zgolj na podlagi obvestila Ministrstva za pravosodje o evidenci kazenskih točk. Nadalje navaja, da je bila kršena njegova pravica do pritožbe iz 25. člena Ustave, ker naj bi Višje sodišče njegovo pritožbo obravnavalo zgolj pavšalno. Ker naj mu ne bi bila zagotovljena nobena pravica stranke v postopku, naj bi mu bila s tem kršena pravica do enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave. Pritožnik navaja, da vlaga ustavno pritožbo zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, ker gre za posebej utemeljen primer oziroma za vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker je prepozna (1. točka izreka).
 
3. Pobudnik izpodbija tudi v izreku tega sklepa navedeni člen Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Navaja, da je izpodbijani člen v neskladju z Ustavo in zakonom, ker uvaja drugačni zastaralni rok za zastaranje prekrška, kot je sicer določen z ZP-1. Prav tako zatrjuje, da vezanost začetka teka roka za zastaranje na pravnomočnost odločbe prekrškovnega organa pomeni neenakopravno obravnavo posameznih storilcev prekrškov in da je takšna vezanost za posameznika skrajno krivična, zlasti zato, ker gre za posledice, ki lahko vodijo v prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da izpodbijani sklep temelji na določbi zakona, ki je v nasprotju z ustavo, in da sklep, ki ga izpodbija z ustavno pritožbo, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pravni interes pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega predpisa je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče iz razloga, navedenega v 2. točki obrazložitve tega sklepa, zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijanega predpisa v zadevi pobudnika v nobenem primeru ne bi mogla več učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Julijan Češarek, Novo mesto
Datum vloge:
14. 9. 2010
Datum odločitve:
13. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29327

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser