Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-240/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.240.09
Akt:
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09 in 43/10) (ZDDPO), 2. odst. 9. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09 in 43/10) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Če je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) predpisa očitno neutemeljena, jo Ustavno sodišče zavrne.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-240/09-4
20. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zdravstvenega zavoda Pulmoradix Velenje, Velenje, ki ga zastopa Rudi Pahole, odvetnik v Velenju, na seji 20. januarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09 in 43/10) se zavrne. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2). Očita mu neskladje z 2. in 14. členom Ustave. Navaja, da je zasebni zdravstveni zavod, ki ima z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe. Nadalje navaja, da drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96 – v nadaljevanju ZZ) zavode omejuje pri razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki, ki se lahko uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, ne more pa se izplačati ustanovitelju oziroma lastniku zavoda kot izplačilo dobička. Ker pa so zavezanci, kot je pobudnik, na podlagi izpodbijane določbe izenačeni pri plačevanju davčnih obveznosti po ZDDPO-2 z drugimi pravnimi subjekti, ki opravljajo pridobitno dejavnost in ki lahko v skladu s predpisi razpolagajo z ustvarjenim dobičkom, pobudnik meni, da je "nedopustno, da so zavodi diskriminirani pri razpolaganju z ustvarjenim dobičkom".
 
2. ZDDPO-2 v prvem odstavku 9. člena ureja oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Tako prvi odstavek tega člena ZDDPO-2 določa, da zavezanec kot zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača davka po tem zakonu, če je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in če dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na navedeno pa so skladno z drugim odstavkom 9. člena ZDDPO-2, ki ga pobudnik izpodbija s to pobudo, zavezanci iz prvega odstavka istega člena zavezani k plačilu davka po ZDDPO-2 od dohodkov iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti.
 
3. Iz navedb v pobudi izhaja, da pobudnik izpodbijani ureditvi očita, da ga glede načina razpolaganja z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki postavlja v neenak položaj nasproti drugim pravnim subjektom, ki opravljajo pridobitno dejavnost in lahko prosto razpolagajo z ustvarjenim dobičkom. Te njegove očitke pa je mogoče razumeti le kot zavzemanje za ureditev, po kateri za zavod, ki je zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb po drugem odstavku 9. člena ZDDPO-2, ne bi veljale omejitve razpolaganja z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki po določbah ZZ.
 
4. Izpodbijana določba ZDDPO-2 daje le podlago za obdavčitev dohodkov zavezancev iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki izvirajo iz opravljanja njihove pridobitne dejavnosti, ne ureja pa načina razpolaganja z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari zavod pri svojem poslovanju v določenem davčnem obdobju. Zato pobudnik z navedbami, s katerimi nasprotuje zakonski ureditvi omejevanja razpolaganja z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki, tj. ureditvi, ki ni predmet urejanja izpodbijane določbe, zatrjevanega neskladja izpodbijane ureditve z Ustavo ne more utemeljiti. Trditev o neskladju izpodbijane ureditve z 2. členom Ustave pa zaradi njihove pavšalnosti Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.
 
5. Ker je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 9. člena ZDDPO-2 očitno neutemeljena, jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zdravstveni zavod Pulmoradix Velenje, Velenje
Datum vloge:
21. 10. 2009
Datum odločitve:
20. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US29330

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser