Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-172/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.172.09
Akt:
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) (ZBan), 310. čl., 1. odst. 313. čl. v delu, ki se nanaša na jamčevanje Republike Slovenije za izplačilo zajamčene vloge, 2. odst. 313. čl. in 5. odst. 315. čl.

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh), 2. tč. 1. odst. 44. čl., 4. tč. 82. čl., 5. tč. 2. odst. 96. čl., 3. tč. 2. odst. 100. čl., 7. tč. 107. čl. in 117. čl.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 294. čl., 301. čl., 7. odst. 302. čl., 360. čl. ter 1. in 2. odst. 367. čl.
Izrek:
Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 310. člena, prvega odstavka 313. člena v delu, ki se nanaša na jamčevanje Republike Slovenije za izplačilo zajamčene vloge, drugega odstavka 313. člena in petega odstavka 315. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08), 2. točke prvega odstavka 44. člena, 4. točke 82. člena, 5. točke drugega odstavka 96. člena, 3. točke drugega odstavka 100. člena, 7. točke 107. člena in 117. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 294. člena, 301. člena, sedmega odstavka 302. člena, 360. člena ter prvega in drugega odstavka 367. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) se zavržeta.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-172/09-5
20. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe APOLLINARIS, d. o. o., in Martina Vrečka, oba Maribor, na seji 20. januarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 310. člena, prvega odstavka 313. člena v delu, ki se nanaša na jamčevanje Republike Slovenije za izplačilo zajamčene vloge, drugega odstavka 313. člena in petega odstavka 315. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08), 2. točke prvega odstavka 44. člena, 4. točke 82. člena, 5. točke drugega odstavka 96. člena, 3. točke drugega odstavka 100. člena, 7. točke 107. člena in 117. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 294. člena, 301. člena, sedmega odstavka 302. člena, 360. člena ter prvega in drugega odstavka 367. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) se zavržeta. 
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Pobudnika navajata, da izpodbijata Zakon o spremembi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 109/08 – v nadaljevanju ZBan-1B) v celoti. Menita, da so te določbe v neskladju z 2., 74. in 155. členom Ustave, ker naj bi bili komitenti bank postavljeni v boljši položaj v primerjavi z upniki drugih gospodarskih družb, s čimer naj bi se izkrivljala konkurenca v korist bank in hranilnic. Izpodbijane določbe ZBan-1 naj bi bile v neskladju s 14., 33., 67. in 74. členom Ustave, ker naj bi diskriminirale lastnike obveznic, privilegirale komitente bank in izkrivljale konkurenco v korist bank. Četrti odstavek 82. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) naj bi z neobdavčenjem privilegiral vlagatelje v naložbeno zavarovanje v primerjavi z drugimi vlagatelji in naj bi bil zato v neskladju s 14. in 33. členom Ustave. Zaradi neobdavčenja naj bi ustvarjal nelojalno konkurenco. Zato naj bi bil v neskladju s 74. in 155. členom Ustave. V neskladju s 14., 33. in 74. členom Ustave naj bi bili 3. točka drugega odstavka 100. člena, sedmi odstavek 107. člena in 5. točka drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 ter 360. člen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1), ker naj bi omogočali neobdavčene transakcije deležev v investicijskem podskladu, v pokojninskem skladu ter v družbah tveganega kapitala, pri prodajah in nakupih deležev oziroma delnic bank in zasebnih podjetij pa ne. S tem naj bi šlo tudi za izkrivljanje konkurence v korist upravljavcev krovnih investicijskih skladov, ponudnikov dodatnega pokojninskega sklada in družb tveganega kapitala. Prvi odstavek 44. člena in 117. člen ZDoh-2, prvi in drugi odstavek 367. člena ter 301. člen ZPIZ-1 naj bi bili v neskladju s 14., 33. in 74. členom Ustave. Ugodnosti iz izpodbijanih določb naj bi posameznikom namreč izkrivljale konkurenco, hkrati pa naj bi se ustvarjala neenakost med temi in drugimi posamezniki, ki sami varčujejo za starost. Drugi odstavek 294. člena ZPIZ-1 naj bi diskriminiral posameznike glede na spol, saj naj bi privilegiral ženske, ki naj bi jim bilo ob enakih vplačilih izplačano 50 % več pokojnine. Sedmi odstavek 302. člena ZPIZ-1 naj bi bil v neskladju s 35. členom Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl. – ZDDPO), 8. členom ZPIZ-1 in 153. členom Ustave.
 
 
B.
 
2. Pobudnika navajata, da v celoti izpodbijata ZBan-1B, kar pomeni, da izpodbijata šesti odstavek 310. člena, 310.a člen, prvi in drugi odstavek 313. člena in peti odstavek 315. člena Zakona o bančništvu (v nadaljevanju ZBan-1). Iz vsebine pobude izhaja, da pobudnika moti jamčevanje Republike Slovenije za zajamčene vloge pri bankah in vrsta teh vlog (določenih v 310. členu ZBan-1), tako da je Ustavno sodišče štelo, da pobudnika izpodbijata 310. člen, prvi odstavek 313. člena v delu, ki se nanaša na jamčevanje Republike Slovenije za izplačilo zajamčene vloge, drugi odstavek 313. člena in peti odstavek 315. člena ZBan-1. Pobudnika navajata, da izpodbijata tudi prvi odstavek 44. člena, četrti odstavek 82. člena, 5. točko drugega odstavka 96. člena, 3. točko drugega odstavka 100. člena, sedmi odstavek 107. člena in 117. člen ZDoh-2. Iz navedb v pobudi pa izhaja, da namesto prvega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 82. člena in sedmega odstavka 107. člena ZDoh-2 izpodbijata 2. točko prvega odstavka 44. člena, 4. točko 82. člena in 7. točko 107. člena ZDoh-2. Zato je Ustavno sodišče štelo, da poleg 5. točke drugega odstavka 96. člena, 3. točke drugega odstavka 100. člena in 117. člena ZDoh-2, izpodbijata še te tri določbe. Pobudnika izpodbijata še drugi odstavek 294. člena, 301. člen, sedmi odstavek 302. člena, 360. člen ter prvi in drugi odstavek 367. člena ZPIZ-1.
 
3. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 98/09 – ZBan-1D) je bil 310. člen ZBan-1 po vložitvi pobude v celoti spremenjen, tako da šesti odstavek 310. člena ZBan-1 ne velja več. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 79/10 – ZBan-1E) pa sta prenehala veljati tudi drugi odstavek 313. člena in peti odstavek 315. člena ZBan-1.
 
4. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Po prvem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) mora tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS). Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev predlogu pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega položaja. Na podlagi drugega odstavka 47. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče presoja predpise, ki so po vloženi pobudi prenehali veljati ali bili spremenjeni ali dopolnjeni, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti (prvi odstavek 47. člena ZUstS).
 
5. Pobudnica navaja, da je gospodarska družba, ki na kapitalskem trgu išče lastniške in dolžniške vire financiranja, izpodbijane določbe pa naj bi v privilegiran položaj postavljale nekatere druge gospodarske družbe, ki naj bi s pobudnico konkurirali za iste finančne vire, kar naj bi negativno vplivalo na pobudničino poslovanje. S temi navedbami pravnega interesa za vložitev pobude ne more utemeljiti. Iz podatkov Poslovnega registra Slovenije namreč izhaja, da za opravljanje takšne dejavnosti pobudnica ni registrirana.[1] Pri njeni sektorski pripadnosti je oznaka S.11002, kar pomeni, da spada med nacionalne zasebne nefinančne družbe.[2] Navedeno pomeni, da je pobudnica družba, ki dejavnosti, povezane z iskanjem lastniških in dolžniških virov financiranja, ne opravlja. Glede na to, da nima pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijanih veljavnih predpisov, pobudnica nima niti pravovarstvene potrebe glede neveljavnih določb ZBan-1, ki so prenehale veljati med postopkom pred Ustavnim sodiščem.
 
6. Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da kratkoročno in dolgoročno vlaga svoj denar, izpodbijane določbe pa naj bi v privilegiran položaj postavljale nekatere druge vlagatelje, ki nalagajo denar prek finančnih posrednikov, kar naj bi negativno vplivalo na varnost in donosnost njegovih naložb. Te navedbe so splošne in za utemeljitev pobudnikovega pravnega interesa ne zadoščajo. Glede na to pobudnik prav tako nima pravovarstvene potrebe glede neveljavnih določb ZBan-1.
 
7. Glede na navedeno pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa oziroma pravovarstvene potrebe za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njuni pobudi zavrglo.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opombe:
[1] Iz podatkov poslovnega registra pri AJPES-u izhaja, da pobudnica kot glavno dejavnost opravlja nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov (gre za posredovanje pri prodaji blaga (novega ali rabljenega), druge registrirane dejavnosti pa so nespecializirana trgovina na debelo (sem spada trgovina na debelo z raznim blagom brez posebne specializacije), druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah (sem spada trgovina na drobno z raznovrstnim blagom, med katerim pa ne prevladujejo prehrambni izdelki), trgovina na drobno po pošti ali po internetu (sem spada trgovina na drobno s katerimkoli blagom po pošti, prek interneta, oglasov, katalogov, vzorcev ali s podobnimi načini prodaje in tudi prodaja prek televizije, telefona ali internega in dražbe prek interneta, ne spada pa prodaja motornih vozil in motornih koles ter delov zanje) in druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (to so dejavnosti astrologov, vedeževalcev, bioenergetikov, grafologov, rodoslovcev, čistilcev obutve, vratarjev, čuvanja in oskrbe domačih živali, pomoč v gospodinjstvu, izvajanje preprostih fizičnih del ipd.)).
[2] Takšno označevanje zahteva Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L 310, 30. 11. 1996) in je razdelano v Prilogi A te Uredbe. Glede na navedeno pobudnica spada v sektor nefinančnih družb, katerih glavna dejavnost je proizvodnja blaga in nefinančnih storitev (prim. Poglavje 2 navedene Priloge A, str. 44), kamor spada tudi podsektor nacionalnih zasebnih nefinančnih družb.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba APOLLINARIS, d. o. o., Maribor in drugi
Datum vloge:
1. 7. 2009
Datum odločitve:
20. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29332

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser