Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-236/10, Up-1285/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.236.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3107/2009 z dne 14. 7. 2010

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 86/09) (ZVPot), 24. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3107/2009 z dne 14. 7. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 86/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Kljub pritožnikovemu predlogu, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča o nedovoljeni ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če ne gre za posebej utemeljen primer. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-236/10-4
Up-1285/10-7
20. 1. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 20. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3107/2009 z dne 14. 7. 2010 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 86/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnica oziroma pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeno sodbo, s katero ji je bila zaradi prekrška po 13. točki prvega odstavka 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot) naložena globa v višini 3000,00 EUR. Zatrjuje kršitev 22., 33., 34. in 35. člena Ustave. Predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe. Predlog utemeljuje z navedbami, da ustavna pritožba odpira pomembna ustavnopravna vprašanja, in sicer: kakšna je vloga pravnega reda Evropske unije pri razlagi domnevnega neskladja določb različnih domačih predpisov, kakšen je obseg varstva prostega oblikovanja obligacijskih razmerij po 33. členu Ustave in kakšna je možnost omejevanja te pravice zaradi varstva potrošnikov ter ali pravica iz 34. člena Ustave obsega tudi pravico do pravne varnosti in do zaupanja v pravo. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena ZVPot in zatrjuje njegovo neskladje z 2. in 3.a členom Ustave. Izpodbijana določba naj bi nedoločno opredeljevala poseg v pravico iz 33. člena Ustave in naj bi bila v neskladju z Direktivo 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalni storitvi)[1] in Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošnikih pogodbah.[2]
 
2. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Po četrti alineji drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Za tak akt gre v zadevi pritožnice. Pritožnica sicer predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe po tretjem odstavku 55.a člena ZUstS, vendar Ustavno sodišče tega predloga ni presojalo. Pritožnica namreč v ustavni pritožbi uveljavlja očitke o kršitvah človekovih pravic in protiustavnosti ZVPot, ki jih vsebinsko ni uveljavila že v vloženem rednem pravnem sredstvu. Zahteva po izčrpanju vseh pravnih sredstev iz 51. člena ZUstS kot ena izmed procesnih predpostavk za postopek z ustavno pritožbo namreč ne pomeni samo formalnega izčrpanja (tj. vložitve pravnega sredstva), ampak tudi materialno izčrpanje (tj. vsebinsko uveljavljanje kršitev človekovih pravic že v vloženih rednih pravnih sredstvih). Šele izčrpanje pravnega sredstva po vsebini bi omogočilo presojo, ali so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 55.a člena ZUstS. Ker ustavna pritožba ni dovoljena, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudničin pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena ZVPot je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče iz zgoraj navedenih razlogov zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijane določbe v pobudničini zadevi ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za presojo ustavnosti 24. člena ZVPot. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opombi:
[1] UL L 108, 24. 4. 2002, str. 51, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 367–393.
[2] UL L 95, 21. 4. 1993, str. 29, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288–293.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
Datum vloge:
25. 10. 2010
Datum odločitve:
20. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29334

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser