Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-38/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.38.10
Akt:
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS), 4. odst. 55.c čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-38/10-4
26. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Janeza Porente, Kranj, ki ga zastopa Renata Godnjov Špik, odvetnica v Tržiču, na seji 26. januarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeno določbo Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS), ki opredeljuje sestavine obrazložitve sklepov o zavrženju in o nesprejemu ustavne pritožbe. Po njegovem mnenju je v neskladju z 2., 22., 23. in 25. členom Ustave, ker Ustavnemu sodišču na njeni podlagi ni treba obrazložiti "negativne odločbe". Pri utemeljevanju pravnega interesa se pobudnik sklicuje na sklep št. Up-440/09 z dne 30. 11. 2009, izdan pred vložitvijo te pobude, s katerim senat Ustavnega sodišča njegove ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo. Dodaja, da izpodbijana določba neposredno posega v njegove pravice, pravni interes in v njegov pravni položaj ter pojasnjuje, da sta mu bili z odločbami sodišč kršeni človekovi pravici do enakega varstva pravic in do poštenega sojenja, ker sodišča niso odgovorila na vse navedbe o relevantnih vprašanjih.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Ustavno sodišče je o ustavni pritožbi, s katero poskuša pobudnik utemeljiti svoj pravni interes, odločilo že pred vložitvijo pobude s sklepom senata št. Up-440/09. Na ta pobudnikov pravni položaj zato morebiten uspeh s pobudo ne bi mogel več učinkovati. Ker torej pobudnik ni izkazal pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijane določbe, je treba njegovo pobudo zavreči.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Janez Porenta, Kranj
Datum vloge:
11. 2. 2010
Datum odločitve:
26. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29336

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser