Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15039 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-233/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.233.10
Akt:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10)

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Pobuda, ki ne dodaja nič novega, temveč se v celoti sklicuje na pobudo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo, je očitno neutemeljena.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.5.51.1.5.1.1 - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-233/10-7
26. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Andreja Aplenca, Ljubljana, na seji 26. januarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) se zavrne. 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Pobudnik izpodbija Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (v nadaljevanju OPN-SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljevanju OPN-ID). Zatrjuje, da sta bila oba predpisa sprejeta po protiustavnem postopku, ob številnih kršitvah pravice do referenduma in ob kršitvi pravice do učinkovitega sodnega varstva. Pobudnik meni, da je protiustavna celotna ureditev referendumskega postopka na lokalni ravni. Glede obrazložitve domnevnih protiustavnosti se pobudnik v celoti sklicuje na svojo pobudo v zadevi št. U-I-218/10. Pobudnik poziva Ustavno sodišče, naj se pri odločanju v tej zadevi opre na argumentacijo iz omenjene pobude.
 
2. Pobudnik predlaga Ustavnemu sodišču, naj OPN-SD in OPN-ID razveljavi oziroma ugotovi njuno neskladje z Ustavo. Poleg tega pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče v določenih točkah spremeni zakonsko ureditev referenduma (npr. omogoči zbiranje podpisov volivcev "na ulici", podaljša rok za zbiranje podpisov na sto dni, izenači pogoje za razpis državnega in lokalnega referenduma itd.).
 
3. Pobudnik Ustavnemu sodišču predlaga tudi, naj do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih odlokov.
 
 
B.
 
4. Pobudnik se v pobudi za presojo OPN-SD in OPN-ID sklicuje na svoje navedbe iz pobude v zadevi št. U-I-218/10. V tej pobudi je pobudnik izpodbijal določbe Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZRLI), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – v nadaljevanju ZLS), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju Statut MOL) in Odredbo o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov (Uradni list RS, št. 69/10 – v nadaljevanju Odredba).
 
5. Zgolj s sklicevanjem na navedbe v drugi, predhodni pobudi, pobudnik ne more utemeljiti pobude v obravnavanem primeru, ker ne gre za iste izpodbijane predpise. Pobudnik mora v vsaki pobudi posebej navesti razloge, iz katerih naj bi bil izpodbijani predpis protiustaven oziroma nezakonit. Poleg tega Ustavno sodišče prejšnje pobude iz različnih razlogov ni obravnavalo, temveč jo je s sklepom št. U-I-218/10 z dne 2. 12. 2010 zavrglo. Ker pobuda v obravnavanem primeru ne dodaja ničesar novega, temveč se v celoti sklicuje na pobudo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo, jo je Ustavno sodišče zavrnilo kot očitno neutemeljeno.
 
6. Ker je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo, o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja OPN-SD in OPN-ID ni bilo treba odločati.
 
7. S predlogi pobudnika, naj spremeni zakonodajo, ki ureja referendum, se Ustavno sodišče ni ukvarjalo, ker za spreminjanje zakonodaje ni pristojno.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Andrej Aplenc, Ljubljana
Datum vloge:
20. 10. 2010
Datum odločitve:
26. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US29337

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser