Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
Up-973/09, U-I-201/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.973.09
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 244/2009 z dne 2. 6. 2009

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 376. čl.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 3. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 244/2009 z dne 2. 6. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 376. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.1, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-973/09-5
U-I-201/09-4
20. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Jožeta Canka, Dramlje, ki ga zastopa Borut Soklič, odvetnik v Celju, na seji 20. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 244/2009 z dne 2. 6. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 376. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Sodišče prve stopnje je pritožniku, v pravdnem postopku tožeči stranki, prisodilo dnevno odškodnino in zavarovalnino z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višje sodišče je delno ugodilo pritožbi tožene stranke glede zakonskih zamudnih obresti in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo zakonskih zamudnih obresti v delu, kolikor te presegajo glavnico 8.896,93 EUR. Svojo odločitev je oprlo na z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-300/04 z dne 2. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 28/2006, in OdlUS XV, 19) delno razveljavljen 1060. člen Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ).
 
2. Pritožnik zoper odločitev v obrestnem delu vlaga ustavno pritožbo in zatrjuje kršitve 2. člena, drugega odstavka 14. člena, 22., 23., 33. in 155. člena Ustave. Hkrati vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 376. člena OZ in 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ-A).
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena. Razloge za takšno odločitev je Ustavno sodišče sprejelo v sklepu senata št. Up-70/06 z dne 27. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVI, 123).
 
4. Pobudnik izpodbija določbo OZ, ki v času vložitve pobude ni več veljala, in veljavno določbo OZ-A. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko presoja tudi neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti ali nezakonitosti. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti veljavnega predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) za primere, ko pobudnik izpodbija veljaven predpis, in v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS št. 122/07, in OdlUS XVI, 87) za primere, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti predpisa, ki je prenehal veljati že pred vložitvijo pobude. Pobudnikov pravni interes za oceno ustavnosti izpodbijanih določb je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na to tudi morebitna razveljavitev izpodbijanih določb v zadevi pobudnika ne bi mogla več učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa iz 24. člena ZUstS oziroma pravovarstvene potrebe iz 47. člena ZUstS za presojo ustavnosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jože Cank, Dramlje
Datum vloge:
18. 8. 2009
Datum odločitve:
20. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29341

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser