Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-3/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.3.10
Akt:
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 43/10, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) (ZDavP), 96. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 96. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 43/10, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-3/10-4
3. 2. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Branka Bevka, Ajdovščina, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o., Ljubljana, na seji 3. februarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 96. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 43/10, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija 96. člen Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Navaja, da izpodbijana določba ZDavP-2 omogoča tek zamudnih obresti od zapadlih neplačanih davčnih obveznosti tudi po tem, ko natečene zamudne obresti dosežejo znesek glavnice. Takšna ureditev teka zamudnih obresti po mnenju pobudnika krši načelo sorazmernosti in je kot taka v neskladju z 2. členom Ustave. Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da je leta 2008 prejel prvostopenjsko davčno odločbo, s katero so mu bile naložene davčne obveznosti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, ki so presegle znesek glavnice. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi neskladje izpodbijane določbe ZDavP-2 z Ustavo, kolikor ta določa, da zamudne obresti ne prenehajo teči, ko vsota zapadlih neplačanih zamudnih obresti doseže znesek glavnice.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba ZDavP-2 ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se v skladu z uveljavljeno ustavnosodno presojo pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Branko Bevk, Ajdovščina
Datum vloge:
4. 1. 2010
Datum odločitve:
3. 2. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29344

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser