Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-159/10, Up-873/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4512/2008 z dne 9. 4. 2010

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo, 132/04 in 10/10) (ZIS), 3. čl., 3.a čl., 6. čl., 30. čl., 31. čl., 32. čl., 35. čl., 38. čl., 39. čl., 40. čl., 42. čl. in 43. čl. ter 107. čl. do 113. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4512/2008 z dne 9. 4. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 3.a, 6., 30., 31., 32., 35., 38., 39., 40., 42. in 43. člena ter 107. do 113. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo, 132/04 in 10/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Kljub pritožnikovemu predlogu, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča o nedovoljeni ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če ne gre za posebej utemeljen primer.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-159/10-8
Up-873/10-8
26. 1. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude družbe BWIN International Ltd., Gibraltar, ki jo zastopa Blaž Mrva, odvetnik v Ljubljani, na seji 26. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 4512/2008 z dne 9. 4. 2010 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 3.a, 6., 30., 31., 32., 35., 38., 39., 40., 42. in 43. člena ter 107. do 113. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo, 132/04 in 10/10) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, s katero je to ugodilo njeni zahtevi za sodno varstvo, spremenilo izpodbijani plačilni nalog in znižalo izrečeno globo. Zatrjuje kršitve 2., 14. in 74. člena Ustave ter 56. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C 83, 30. 3. 2010 – v nadaljevanju PDEU). Predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe na podlagi tretjega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Hkrati vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 3.a, 6., 30., 31., 32., 35., 38., 39., 40., 42. in 43. člena ter 107. do 113. člena Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS), saj naj bi bili v neskladju z 2., 14., 22. in 74. členom Ustave ter 56. členom PDEU.
 
2. Po prvem odstavku 55.a člena ZUstS ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imele hujše posledice za pritožnika. Po četrti alineji drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da ne gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Pritožnica predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe skladno s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS. Po tej določbi bi šlo za posebej utemeljen primer, če bi šlo za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve. Tega pogoja pritožnica ne izkaže. To, da hkrati vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZIS, sámo po sebi izjemne obravnave ne utemelji. Ker ustavna pritožba ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pravni interes pobudnice za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZIS je temeljil na hkrati vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče kot nedovoljeno zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijanih določb v zadevi pobudnice ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba BWIN International Ltd., Gibraltar
Datum vloge:
5. 7. 2010
Datum odločitve:
26. 1. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29347

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser