Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-68/10, Up-350/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.68.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 455/2009 z dne 9. 12. 2009

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09), 8. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 455/2009 z dne 9. 12. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-68/10-6
Up-350/10-5
3. 2. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Sare Hanžekovič, ki jo po pooblastilu zakonite zastopnice Jožice Hanžekovič, obe Križevci pri Ljutomeru, zastopa Jože Korpič, odvetnik v Murski Soboti, na seji 3. februarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 455/2009 z dne 9. 12. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Z izpodbijano sodbo je Višje delovno in socialno sodišče zavrnilo pritožbo pritožnice zoper sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, s katero je to sodišče zavrnilo njeno tožbo zoper odločitvi upravnih organov o zavrnitvi njene zahteve za priznanje državne štipendije. Ker naj bi bila izpodbijana odločitev izdana na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij, pritožnica hkrati vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti navedene določbe. Meni namreč, da je izpodbijana določba, ki ureja način določitve višine cenzusa za dodelitev državne štipendije, v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Za obravnavo ustavne pritožbe, ki jo je pobudnica vložila, namreč niso izpolnjene procesne predpostavke. Ustavno sodišče je zato pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Sara Hanžekovič, Križevci pri Ljutomeru
Datum vloge:
12. 3. 2010
Datum odločitve:
3. 2. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29349

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser