Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15038 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-16/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.16.11
Akt:
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) (ZVDAGA), 1. odst. 40. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-16/11-4
17. 2. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Psihiatrične klinike Ljubljana, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o., Ljubljana, na seji 17. februarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeni akt. Zatrjuje, da je v neskladju s 34. in 38. členom Ustave. Navaja, da ji je Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije v inšpekcijskem postopku z odločbo naložil, da mora izročiti arhivsko gradivo Arhivu Republike Slovenije. Pobudnica je zoper navedeno odločbo vložila tožbo na Upravno sodišče, ki jo je zavrnilo. Zoper navedeno odločitev je pobudnica vložila revizijo, o kateri še ni odločeno. Glede na navedeno meni, da bi se z ugoditvijo pobudi njen pravni položaj izboljšal. Zato naj bi izkazovala pravni interes za odločitev o tej pobudi.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Pobudnici je bila v inšpekcijskem postopku izdana odločba, s katero je Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije na podlagi izpodbijanega prvega odstavka 40. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) pobudnici naložil ukrepe. Zoper odločbo je imela pobudnica zagotovljeno pravno varstvo v upravnem sporu, ki ga je tudi uporabila, pri čemer o njeni reviziji zoper sodbo Upravnega sodišča Vrhovno sodišče še ni odločilo. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Ljubljana
Datum vloge:
20. 1. 2011
Datum odločitve:
17. 2. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29358

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser