Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-12/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.12.10
Akt:
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) (ZBan), 6. odst. 310. čl., 310.a čl., 1. in 2. odst. 313. čl. in 5. odst. 315. čl.

Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47400-2/2009/5 z dne 5. 3. 2009
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 310. člena, 310.a člena, prvega in drugega odstavka 313. člena in petega odstavka 315. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47400-2/2009/5 z dne 5. 3. 2009 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma zakonitosti. V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki po svoji pravni naravi ni predpis.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.5.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Pred začetkom postopka.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-12/10-4
28. 2. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe APOLLINARIS, d. o. o., in Martina Vrečka, oba Maribor, na seji 28. februarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 310. člena, 310.a člena, prvega in drugega odstavka 313. člena in petega odstavka 315. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08) ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47400-2/2009/5 z dne 5. 3. 2009 se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnika navajata, da v celoti izpodbijata Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 109/08 – v nadaljevanju ZBan-1B) ter v izreku tega sklepa navedeni sklep Vlade, ker naj bi bili v neskladju s 3.a in 153. členom Ustave ter s 15. in 87. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (prečiščeno besedilo, UL C 325, 24. 12. 2002, in Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – PES). Pobudnica svoj pravni interes utemeljuje z navedbo, da je gospodarska družba, ki na kapitalskem trgu išče dolžniške vire financiranja, izpodbijane določbe pa naj bi ji onemogočale dostop do financiranja po ugodnejših pogojih. Pobudnik pa zatrjuje, da ima za vložitev pobude pravni interes kot davkoplačevalec, v imenu katerega Državni zbor Republike Slovenije in Vlada prevzemata finančne obveznosti.
 
2. Glede na to, da pobudnika izpodbijata celoten ZBan-1B, dejansko izpodbijata v izreku navedene določbe Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZBan-1). Šesti odstavek 310. člena ZBan-1 ni veljal več že pred vložitvijo pobude, saj je bil z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 98/09 – ZBan-1D) 310. člen v celoti spremenjen. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 79/10 – ZBan-1E) sta med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehala veljati drugi odstavek 313. člena in peti odstavek 315. člena ZBan-1.
 
3. Ustavno sodišče presoja le veljavne predpise. Po prvem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) mora tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS). Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev predlogu pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega položaja. Na podlagi drugega odstavka 47. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče presoja predpise, ki so po vloženi pobudi prenehali veljati ali bili spremenjeni ali dopolnjeni, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti (prvi odstavek 47. člena ZUstS).
 
4. Pobudnica z navedbo, da je gospodarska družba, ki na kapitalskem trgu išče dolžniške vire financiranja, izpodbijane zakonske določbe pa naj bi drugim gospodarskim družbam omogočale dostop do financiranja pod ugodnejšimi pogoji, pravnega interesa ne more utemeljiti. Iz podatkov Poslovnega registra Slovenije namreč izhaja, da za opravljanje takšne dejavnosti ni registrirana, pač pa spada med nacionalne nefinančne družbe (pri njeni sektorski pripadnosti je namreč oznaka S.11002, ki ima ta pomen). To pomeni, da pobudnica dejavnosti, povezane z iskanjem dolžniških virov financiranja, ne opravlja. Zato nima pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti veljavnih zakonskih določb ZBan-1, prav tako pa tudi ne pravovarstvene potrebe glede neveljavnih določb ZBan-1. Pravnega interesa za izpodbijanje zakonskih določb ne izkazuje niti pobudnik, ki ga utemeljuje z navedbo, da je davkoplačevalec, v imenu katerega Državni zbor in Vlada prevzemata finančne obveznosti. Glede na to prav tako nima pravovarstvene potrebe za izpodbijanje neveljavnih določb ZBan-1.
 
5. Vlada je na podlagi 86.a člena v zvezi z drugim odstavkom 81.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl. – v nadaljevanju ZJF), 6. in 7. člena Uredbe o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu ZJF (Uradni list RS, št. 115/08) ter 37. člena Poslovnika Vlade (Uradni list RS, št. 43/01 in nasl.) izdala izpodbijani sklep, s katerim je izdala poroštvo Republike Slovenije Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju banka) do določene višine za obveznosti iz naslova obveznic, ki jih je banka izdala na mednarodnem finančnem trgu, ter določila pogoje, pod katerimi ga je izdala. Ta sklep je torej konkretni akt, za katerega oceno Ustavno sodišče ni pristojno. Zato je pobudo za začetek postopka za njegovo oceno ustavnosti zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba APOLLINARIS, d. o. o. in Martin Vrečko, oba Maribor
Datum vloge:
15. 1. 2010
Datum odločitve:
28. 2. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29367

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser