Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-42/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.42.11
Akt:
Pravilnik o službenih vozilih, 10. čl., 11. čl. in 12. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10., 11. in 12. člena Pravilnika o službenih vozilih se zavrže.
Evidenčni stavek:
V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki po svoji pravni naravi ni predpis, temveč je interni akt.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.5 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Aktov poslovanja/aktov internega značaja.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-42/11-3
17. 3. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Branka Ašiča, Maribor, in drugih na seji 17. marca 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10., 11. in 12. člena Pravilnika o službenih vozilih se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki izpodbijajo 10., 11. in 12. člen Pravilnika o službenih vozilih (v nadaljevanju Pravilnik) z dne 1. 12. 2010, ki ga je izdal župan Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM). Izpodbijane določbe Pravilnika določajo varovanje in zaščito službenih vozil v lasti MOM s tehničnimi sredstvi. Pobudniki zatrjujejo njihovo neskladje z 8. členom (načelo zakonitosti) in drugim odstavkom 93. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – ZJU) ter 18. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZIN). Izpodbijanim določbam očitajo tudi neskladje s tretjim odstavkom 153. člena ter 35. in 37. členom Ustave.
 
2. Po prvem odstavku 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče presoja skladnost zakonov z Ustavo ter skladnost drugih predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo in zakoni. Ustavno sodišče je že večkrat ocenjevalo, ali je treba akt šteti za predpis in pod kakšnimi pogoji. V primeru, ko tak akt ni zakon, so za oceno ključni materialni kriteriji. Tako je Ustavno sodišče v več odločitvah zapisalo, da je, ne glede na (ne)izpolnjevanje formalnih pogojev, treba šteti za predpis akt, v katerem so vsebovane splošne in abstraktne pravne norme, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti pravnih subjektov, ali norme, ki bi navzven povzročale pravne učinke (tako v sklepu št. U-I-378/96 z dne 16. 1. 1997, in OdlUS VI, 5, odločbi št. U-I-87/96 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 145, sklepu št. U-I-110/95 z dne 26. 11. 1998, in OdlUS VII, 210, ter sklepu št. U-I-95/01 z dne 21. 6. 2001, in OdlUS X, 127).
 
3. Izpodbijani Pravilnik ni predpis, temveč je interni akt, s katerim je župan MOM uredil uporabo službenih vozil, ki so v lasti MOM, upravičence in pogoje uporabe, varovanje in zaščito službenih vozil. Izpodbijani členi določajo varovanje in zaščito službenih vozil s tehničnimi sredstvi. Upravičenci do uporabe službenega vozila MOM so lahko osebe v delovnem razmerju z MOM, člani organov MOM in druge osebe po nalogu župana, kadar opravljajo dela in naloge, vezane na delovanje MOM (4. člen Pravilnika). Gre torej za določbe, s katerimi se urejajo interna razmerja znotraj organov občine, ki nimajo eksternih učinkov. Zato jim ni mogoče priznati narave predpisa oziroma akta za izvrševanje javnih pooblastil. Glede na navedeno Ustavno sodišče za oceno njihove ustavnosti in zakonitosti ni pristojno in je zato pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Branko Ašič, Maribor in drugi
Datum vloge:
18. 2. 2011
Datum odločitve:
17. 3. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29377

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser