Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-264/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.264.10
Akt:
Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10), 4. odst. 4. čl., 5. čl., 6. čl. in 4. odst. 7. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 4. člena, 5. in 6. člena ter četrtega odstavka 7. člena Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnica nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njen pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-264/10-10
14. 4. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 14. aprila 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 4. člena, 5. in 6. člena ter četrtega odstavka 7. člena Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedene določbe. Zatrjuje, da so v neskladju z 2. in 74. členom ter drugim odstavkom 120. člena v zvezi s 153. členom Ustave. Navaja, da mora na podlagi izpodbijane določbe ustanoviti približno 450 novih kontaktnih točk, kar je povezano s številnimi postopki, med katerimi so tudi postopki javnega naročanja, ki pomenijo visok strošek za pobudnico. Če pobudnica ne bi ravnala v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju Splošni akt), jo lahko Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju Agencija) kaznuje z globo zaradi nedoseganja predpisane kakovosti izvajanja univerzalne storitve.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane določbe ne učinkuje neposredno. Člena 5 in 6 Splošnega akta, ki urejata preoblikovanje oziroma zaprtje kontaktnih točk, predvidevata soglasje Agencije, ki se izda v obliki dokončnega posamičnega akta. Ustavno sodišče v takih primerih šteje, da se lahko pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. in 6. člena Splošnega akta.
 
4. Četrti odstavek 4. člena in četrti odstavek 7. člena Splošnega akta, ki urejata gostoto kontaktnih točk oziroma spremembo delovnega časa kontaktne točke, prav tako ne učinkujeta neposredno. Izpolnjevanje obveznosti po teh določbah je namreč predmet nadzora, ki ga izvaja Agencija na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10 – v nadaljevanju ZPSto-2). Odločbe Agencije, izdane v postopku nadzora, so v skladu s prvim odstavkom 66. člena ZPSto-2 dokončne v upravnem postopku, zoper njih pa se lahko vloži tožba v upravnem sporu. Iz razlogov, navedenih v sklepu št. U-I-275/07, pobudnica tudi za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in četrtega odstavka 7. člena Splošnega akta ne izkazuje pravnega interesa.
 
5. Glede na navedeno je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno, razen v delu, ki se nanaša na četrti odstavek 4. člena in četrti odstavek 7. člena Splošnega akta, ki ga je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Zobec.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Družba Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor
Datum vloge:
30. 11. 2010
Datum odločitve:
14. 4. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29403

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser