Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-192/10, Up-1063/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.192.10
Akt:
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) (ZVPSBNO), 25. čl.

Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) (ZOR), 1. odst. 200. čl.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) (OZ), 1. odst. 179. čl.

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 229/2009 z dne 21. 6. 2010 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2299/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2037/2006 z dne 27. 3. 2009
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 229/2009 z dne 21. 6. 2010 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2299/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2037/2006 z dne 27. 3. 2009 se ne sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) in prvega odstavka 179. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. Pritožnik sam nosi svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Če je Ustavno sodišče že ugotovilo protiustavnost predpisa iz uveljavljanega razloga, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za njegovo ponovno oceno. Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo. Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 49.1, 55.b.2., Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-192/10-5
Up-1063/10-5
12. 4. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Francija Podlogarja, Jesenice, ki ga zastopa Boštjan Verstovšek, odvetnik v Celju, na seji 12. aprila 2011
 
 
s k l e n i l o :
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) se zavrže.  
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 229/2009 z dne 21. 6. 2010 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2299/2009 z dne 23. 9. 2009 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 2037/2006 z dne 27. 3. 2009 se ne sprejme.  
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.) in prvega odstavka 179. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.  
 
4. Pritožnik sam nosi svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.  
 
 
O b r a z l o ž i t e v
 
 
A.
 
1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku zavrnilo pritožnikov zahtevek, s katerim je uveljavljal izplačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpel zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v sodnem postopku. Višje sodišče je zavrnilo pritožnikovo pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Zavrnitev odškodninskega zahtevka je utemeljena na stališču, da uveljavljana nepremoženjska škoda pred uveljavitvijo Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (v nadaljevanju ZVPSBNO) ni pomenila pravno priznane oblike škode, ki pa je pritožnik tudi sicer ni izkazal, in na stališču o neobstoju protipravnega ravnanja. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožnikov predlog za dopustitev revizije. Pritožnik uveljavlja kršitev 2., 5., 8., 14., 22., 23., 25., 26. in 125. člena Ustave. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZVPSBNO. Zatrjuje, da vsebuje ZVPSBNO protiustavno pravno praznino, ker ne ureja možnosti uveljavljanja pravičnega zadoščenja za tiste oškodovance, ki jim je škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja nastala že pred začetkom njegove uporabe, vendar pred tem datumom niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče. Pobudnik predlaga tudi presojo ustavnosti prvega odstavka 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) in prvega odstavka 179. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ), kolikor določata numerus clausus oblik nepremoženjske škode.
 
 
B.
 
2. Pobudnik navaja, da izpodbija ZVPSBNO v celoti. Vendar iz vsebine pobude izhaja, da protiustavnost očita le njegovi prehodni ureditvi iz 25. člena. Zato je Ustavno sodišče štelo, da izpodbija le to zakonsko določbo.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Ustavno sodišče je že presojalo ustavnost 25. člena ZVPSBNO. Z odločbo št. U-I-207/08, Up-2168/08 z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 30/10) je ugotovilo, da je izpodbijana zakonska določba v neskladju z Ustavo, kolikor ne ureja tudi položaja oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, pa do takrat niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče. Da bi bilo v času do odprave ugotovljenega neskladja z Ustavo učinkovito sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja zagotovljeno tudi tej skupini oškodovancev, je določilo tudi način izvršitve odločbe. Po njem morajo sodišča do odprave ugotovljenega neskladja tudi v teh odškodninskih sporih glede meril za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter glede višine in določitve pravičnega zadoščenja uporabljati ustrezne določbe ZVPSBNO. Glede na navedeno pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za ponovno presojo ustavnosti izpodbijane zakonske določbe iz istih razlogov. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo v tem delu zavrglo (1. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin niso podane (2. točka izreka).
 
6. Pobudnik predlaga tudi presojo ustavnosti prvega odstavka 200. člena ZOR, ki v času vložitve pobude ni več veljal, in prvega odstavka 179. člena OZ. Pobudnikova pravovarstvena potreba (prim. 47. člen ZUstS) oziroma pravni interes za pobudo sta temeljila na vloženi ustavni pritožbi. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo (ker že stališču o neobstoju protipravnega ravnanja, ki samo zase utemeljuje zavrnitev odškodninskega zahtevka, nesprejemljivosti z vidika uveljavljanih človekovih pravic ni mogoče očitati), zato pobudnik nima pravnega interesa za pobudo. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo tudi v tem delu zavrglo (3. točka izreka).
 
7. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ustavno sodišče je odločilo, kot izhaja iz 4. točke izreka.
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ter prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Franci Podlogar, Jesenice
Datum vloge:
26. 8. 2010
Datum odločitve:
12. 4. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29409

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser