Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-190/10, Up-1056/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.190.10
Akt:
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ), 3. čl.

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 122/2008 z dne 18. 5. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 284/2007 z dne 30. 1. 2008 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 143/2002 z dne 8. 1. 2007
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) se zavrne. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 122/2008 z dne 18. 5. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 284/2007 z dne 30. 1. 2008 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 143/2002 z dne 8. 1. 2007 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnico, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-190/10-5
Up-1056/10-6
12. 4. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Jola, d. o. o., Ankaran, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 12. aprila 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) se zavrne.  
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 122/2008 z dne 18. 5. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 284/2007 z dne 30. 1. 2008 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 143/2002 z dne 8. 1. 2007 se ne sprejme.  
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnica, v gospodarskem sporu tožeča stranka, je delno uspela s tožbo za plačilo odškodnine za škodo iz naslova izgubljenega dobička. Višje sodišče je pritožbo pritožnice zavrnilo, delno pa ugodilo pritožbi tožene stranke in sodbo spremenilo v dajatvenem delu tako, da je zavrnilo del tožbenega zahtevka na plačilo 127.753,27 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vrhovno sodišče je revizijo pritožnice zavrnilo, reviziji tožene stranke pa delno ugodilo in sodbo v dajatvenem delu spremenilo tako, da je zavrnilo še tožbeni zahtevek na plačilo 73.056,62 EUR in zakonske zamudne obresti od prisojenega zneska glavnice za čas od 1. 1. 1996 do 1. 1. 2002. Pritožnica zatrjuje, da so bile v postopku pred vsemi tremi sodišči storjene kršitve drugega odstavka 14. člena, 22. in 33. člena Ustave ter 1. člena Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Kršitve očita tako odločitvi o glavnici kot tudi odločitvi o teku zakonskih zamudnih obresti.
 
2. Pritožnica (pobudnica) vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ-A). Meni, da je v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker vzpostavlja nedopustno razliko med položaji upnikov glede na čas nastanka in potek obligacijskega razmerja. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijani člen OZ-A razveljavi in določi način izvršitve tako, da bo spoštovano načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Od Ustavnega sodišča je mogoče pričakovati le odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Do takšnih vprašanj, ko gre za zakonsko ureditev zamudnih obresti, se je Ustavno sodišče že opredelilo, pobudnica pa ne odpira novih pomembnih ustavnopravnih vprašanj glede izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Jola, d. o. o., Ankaran
Datum vloge:
24. 8. 2010
Datum odločitve:
12. 4. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US29411

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser