Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-55/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.55.11
Akt:
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. odst. in 2. odst. 114. čl. ter 117. čl.

Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09), 3. tč. 2. čl., 13. tč. 1. odst. 6. čl., 10. al. 2. tč. 1. odst. 7. čl., 8. čl. in 16. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 114. člena in 117. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. točke 2. člena, 13. točke prvega odstavka 6. člena, desete alineje 2. točke prvega odstavka 7. člena, 8. člena in 16. člena Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže zahtevo, ki je nepopolna.
Geslo:
1.5.51.1.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve - Nepopolna vloga.
5.3.30.1 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do zasebnega življenja (35, 36, 37) - Varstvo osebnih podatkov (38).
Pravna podlaga:
Člen 24.b.1, 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-55/11-4
21. 4. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Informacijske pooblaščenke, na seji 21. aprila 2011
 
sklenilo:
 
Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 114. člena in 117. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. točke 2. člena, 13. točke prvega odstavka 6. člena, desete alineje 2. točke prvega odstavka 7. člena, 8. člena in 16. člena Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Predlagateljica izpodbija prvi in drugi odstavek 114. člena ter 117. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin (v nadaljevanju ZEN). Predlaga tudi oceno ustavnosti in zakonitosti 3. točke 2. člena, 13. točke prvega odstavka 6. člena, desete alineje 2. točke prvega odstavka 7. člena, 8. člena in 16. člena Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09 – v nadaljevanju Pravilnik). Zatrjuje neskladje izpodbijanih določb ZEN in Pravilnika z 2., 15. in 38. členom Ustave. Meni, da za javno objavo osebnih podatkov o lastniku in upravljavcu nepremičnine, ki je vpisan v zemljiški kataster oziroma kataster stavb (posredno tudi podatkov o lastniku nepremičnine, ki je vpisan v register nepremičnin), ni ustavno dopustnega cilja. Poleg tega gre po mnenju predlagateljice za prekomeren poseg v pravico posameznika do varstva osebnih podatkov. Zato predlaga razveljavitev izpodbijanih določb ZEN in Pravilnika v delu, v katerem določajo javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede podatkov o lastniku in upravljavcu nepremičnine, če gre za fizično osebo. Predlaga tudi, naj Ustavno sodišče do končne odločitve začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb Pravilnika.
 
2. Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko Informacijski pooblaščenec z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, če nastane vprašanje ustavnosti ali zakonitosti v zvezi s postopkom, katerega vodi. Vsebina zahteve je določena v prvem odstavku 24.b člena ZUstS. Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 24.b člena ZUstS mora zahteva med drugim vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve. Zahtevi morajo biti priložene listine, s katerimi se utemeljuje izpolnjenost z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve (prim. prilogo Poslovnika Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10 – v nadaljevanju Poslovnik).
 
3. Predlagateljica v uvodu svoje vloge navaja, da zahtevo vlaga v zvezi z zadevo inšpekcijskega nadzora pod št. 0612-137/2010. Vendar zahtevi ne priloži listin, na podlagi katerih bi Ustavno sodišče lahko ocenilo, ali je izpolnjena procesna predpostavka iz šeste alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS (tj. ali je zahteva vložena v zvezi s postopkom, v katerem bi morala predlagateljica uporabiti izpodbijane določbe ZEN in Pravilnika). V obravnavani zadevi zato ni izpolnjen pogoj iz četrte alineje prvega odstavka 24.b člena ZUstS. Glede na to je Ustavno sodišče zahtevo kot nepopolno zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena v zvezi s prvim odstavkom 24.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Informacijski pooblaščenec, Ljubljana
Datum vloge:
9. 3. 2011
Datum odločitve:
21. 4. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29419

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser