Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-235/10, Up-1284/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.235.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 13/2009 z dne 8. 7. 2010

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 6. tč. 2. odst. 62. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 13/2009 z dne 8. 7. 2010 se ne sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. točke drugega odstavka 62. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.21 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ugotovitev, da je bil predpis.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 3.a, 153, Ustava [URS]
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-235/10-5
Up-1284/10-9
29. 4. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Matjaža Musila, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Matej Erjavec, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 29. aprila 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 13/2009 z dne 8. 7. 2010 se ne sprejme. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. točke drugega odstavka 62. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) se zavrže.  
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju Agencija) je ugotovila, da je pritožnik kot pooblaščeni aktuar huje kršil pravila aktuarske stroke in odločila, da se mu pogojno odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja. Tožbo pritožnika je Vrhovno sodišče zavrnilo, saj je presodilo, da je Agencija pravilno ocenila težo ugotovljenih kršitev in primerno utemeljila, zakaj ugotovljena ravnanja in opustitve izpolnjujejo značilnosti hujših kršitev pravil aktuarske stroke.
 
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 14., 22., 23. in 25. člena Ustave. Meni, da ni mogel kršiti pravil aktuarske stroke, saj kršitev 6. točke drugega odstavka 62. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) naj ne bi bila možna. Določbe se namreč ne bi smelo uporabiti zaradi njenega neskladja s pravom Evropske unije (v nadaljevanju EU), ki naj bi izhajalo iz Obrazloženega mnenja Evropske komisije, naslovljenega na Republiko Slovenijo. Do očitka o neskladju navedene določbe ZZVZZ s pravom EU naj se Vrhovno sodišče ne bi opredelilo. Prav tako naj se ne bi opredelilo do očitka, zakaj je svojo odločitev oprlo na očitno arbitrarno ugotovljeno dejansko stanje. Ne strinja se namreč z ugotovitvijo, da je predložil le 41 časopisnih člankov, in dodaja, da tako Agencija kot Vrhovno sodišče ne razlikujeta med analizo cen in analizo stroškov, kar pa naj bi bilo v obravnavani zadevi bistveno.
 
3. Pritožnik (pobudnik) hkrati vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. točke drugega odstavka 62. člena ZZVZZ, ki ji očita, da je zaradi neskladja s pravom EU, ki je izkazano s postopkom Evropske komisije proti Republiki Sloveniji, v neskladju s 3.a in 153. členom Ustave.
 
 
B. – I.
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin niso podane (1. točka izreka).
 
 
B. – II.
 
5. Pobudnik predlaga presojo skladnosti 6. točke drugega odstavka 62. člena ZZVZZ z Ustavo. Ta določa, da mora povišanje premije dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v času trajanja zavarovanja predhodno pisno potrditi imenovani pooblaščeni aktuar zavarovalnice, Agencija pa lahko v primeru dvoma v podatke imenuje neodvisnega pooblaščenega aktuarja, ki opravi naloge imenovanega pooblaščenega aktuarja po ZZVZZ.
 
6. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
7. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude v takšnih primerih je tudi pogoj izčrpanosti takšnih pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na podlagi katere temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči (tako že v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS, XVI, 79). Če pobudnik meni, da je 6. točka drugega odstavka 62. člena ZZVZZ v neskladju s pravom EU, s tem pa s 3.a in 153. členom Ustave, kot to sedaj zatrjuje v pobudi in ustavni pritožbi, bi to moral uveljaviti ne le v tožbi zoper odločbo Agencije št. 40103-122/07-37 z dne 25. 1. 2007, ki jo je Vrhovno sodišče s sodbo št. G 8/2007 z dne 10. 3. 2009 odpravilo in vrnilo zadevo Agenciji v ponoven postopek, temveč tudi v tožbi zoper odločbo Agencije št. 40109-988/07-37 z dne 3. 6. 2009. Iz slednje pa izhaja, da temu ni tako, kar pomeni, da tega očitka po vsebini ni izčrpal, in da ustavna pritožba, s katero utemeljuje svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti, v tem delu ni dopustna. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi ne bi mogla vplivati na njegov pravni položaj. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. točke drugega odstavka 62. člena ZZVZZ. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Matjaž Musil, Maribor
Datum vloge:
25. 10. 2010
Datum odločitve:
29. 4. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29429

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser