Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-220/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.220.09
Akt:
Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04), 3. čl. in 4. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. in 4. člena Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobuda je prepozna, če ni vložena v enem letu od uveljavitve izpodbijanega predpisa, ki učinkuje neposredno, oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.4.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Roki za začetek postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-220/09-8
12. 5. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Lovske družine Bizeljsko, Bizeljsko, ki jo zastopa Danica Kostevc, odvetnica v Brežicah, na seji 12. maja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. in 4. člena Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Pobudnica zatrjuje, da sta 3. in 4. člen Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (v nadaljevanju Odlok) v delu, v katerem določata meje lovišča Bizeljsko, v neskladju s tretjim in četrtim odstavkom 6. člena in 8. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 – v nadaljevanju ZDLov-1) ter z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 17/08 – ZDLov-1A). Za nastanek škodljivih posledic, ki naj bi nastale z zmanjšanjem površine lovišča Bizeljsko, naj bi izvedela šele, ko je prejela koncesijsko pogodbo št. 014-230/2009/1 za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Bizeljsko z dne 19. 6. 2009, v kateri so v prvem in drugem odstavku 2. člena določene meje lovišča Bizeljsko.
 
2. Vlada Republike Slovenije v odgovoru navaja, da je pobudnica sodelovala pri oblikovanju meja lovišča Bizeljsko. Samo pobudnica se naj ne bi strinjala s predlogom o ustanovitvi lovišč, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije v procesu usklajevanja oblikovanja lovišč. Lovišče Bizeljsko naj bi bilo pred uveljavitvijo Odloka veliko 3080 ha, po uveljavitvi Odloka pa naj bi se površina lovišča zmanjšala na 2906 ha. Podatki o spremenjenih mejah in površini lovišča Bizeljsko naj bi bili vsebovani v letnih načrtih Posavskega lovsko upravljavskega območja, ki naj bi bili sprejeti po letu 2004. Vlada meni, da bi pobudnica kot upravljavka z loviščem Bizeljsko morala biti seznanjena z letnimi načrti Posavskega lovsko upravljavskega območja, ki naj bi bili podlaga za gospodarjenje z divjadjo. V Pravilniku o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za obdobje 2007-2016 (Uradni list RS, št, 99/07 – v nadaljevanju Pravilnik) naj bi bila podrobnejša karta lovišč. V Dolgoročnem načrtu za 7. Posavsko lovsko upravljavsko območje za obdobje 2007–2016 (v nadaljevanju Dolgoročni načrt) naj bi bila navedena skupna in lovna površina lovišča Bizeljsko. Iz navedenega naj bi izhajalo, da je bila pobudnica o zmanjšanju površine lovišča Bizeljsko seznanjena že pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
 
3. Pobudnica v odgovoru na navedbe Vlade navaja, da Pravilnik ne vsebuje določb o mejah lovišč. Pobudnica celo meni, da iz Dolgoročnega načrta in iz razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo izhaja, da se sporno zemljišče nahaja v območju lovišča Bizeljsko. Zato pobudnica vztraja, da je za zmanjšanje površine lovišča Bizeljsko izvedela šele s prejemom koncesijske pogodbe. Zato naj pobuda ne bi bila vložena prepozno.
 
 
B.
 
4. Po tretjem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudnik vloži pobudo, kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika, v enem letu od uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic. Če je izpodbijani predpis veljal že pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 51/07 – v nadaljevanju ZUstS-A), začne teči enoletni rok za vložitev pobude z dnem uveljavitve ZUstS-A (tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-113/08 z dne 2. 4. 2009, Uradni list RS, št. 30/09), tj. 15. 7. 2007.
 
5. V zvezi z upravljanjem divjadi morajo biti sprejeti načrti upravljanja z divjadjo: dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja in letni načrti lovsko upravljavskih območij. Dolgoročni načrt[1] in letni načrt[2] lovsko upravljavskega območja sprejme pristojni minister (drugi in tretji odstavek 17. člena ZDLov-1). Vsebina načrtov je javna in se mora trajno hraniti (prvi odstavek 13. člena ZDLov-1). S Pravilnikom je bil sprejet dolgoročni načrt lovsko upravljavskih območij za obdobje 2007-2016. V prvem odstavku 2. člena Pravilnika je določeno, da je dolgoročni načrt posameznega lovsko upravljavskega območja na vpogled na za to območje pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije in je javno dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije. Iz pravilnikov, s katerimi so bili sprejeti letni načrti lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju pravilniki o sprejemu letnih načrtov), [3] izhaja, da so od leta 2008 dalje tudi letni načrti lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji javno dostopni na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije. Pred letom 2008 so bili letni načrti dostopni na sedežu območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. S Pravilnikom in pravilniki o sprejemu letnih načrtov res niso določene meje posameznih lovišč, kot trdi pobudnica. Vendar so z njimi sprejeti Dolgoročni načrt in letni načrti za posamezno leto. V Dolgoročnem načrtu[4] in v letnih načrtih, ki so javno dostopni na spletnih straneh pristojnega ministrstva, pa je objavljena razpredelnica vseh lovišč v posameznem lovsko upravljavskem območju s podatki o skupni in lovni površini za vsako lovišče posebej.[5] Iz površine lovišča pa je mogoče ugotoviti, ali je bila površina posameznega lovišča povečana ali zmanjšana. Pobudnica, ki je upravljavka lovišča, mora biti seznanjena z vsebino teh načrtov. Glede na navedeno bi morala iz objavljene površine lovišča Bizeljsko v Dolgoročnem načrtu in v letnih načrtih še pred prejemom koncesijske pogodbe ugotoviti, da je bila površina lovišča Bizeljsko zmanjšana. Poleg navedenega iz prilog k pobudi (dopis Zavoda za gozdove Slovenije št. 505-1/04 z dne 15. 9. 2004) izhaja, da je pobudnica še pred sprejetjem Odloka sodelovala v procesu usklajevanja oblikovanja lovišč z Zavodom za gozdove Slovenije. Pri tem je bila seznanjena, da obstaja možnost, da se meje lovišča Bizeljsko zmanjšajo. Zato bi bilo mogoče pričakovati, da bo pobudnica kot upravljavka lovišča, ki je med drugim tudi nosilka javnega pooblastila (druga alineja 22. člena ZDLov-1) in izvajalka javne službe (21. člen ZDLov-1) izkazala določeno stopnjo skrbnosti in po objavi Odloka preverila meje lovišča Bizeljsko, ki so na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije (4. člen Odloka).
 
6. Glede na navedeno ni mogoče slediti trditvam pobudnice, da je bila o zmanjšanju površine lovišča Bizeljsko in s tem o nastanku škodljivih posledic seznanjena šele s prejemom koncesijske pogodbe. Pobudnica je morala za zmanjšanje površine lovišča izvedeti najkasneje z objavo Pravilnika, tj. 30. 10. 2007, pobudo pa je vložila 15. 9. 2009. Zato je pobudnica pobudo vložila prepozno in jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
 
C.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opombe:
[1] V dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega območja se določijo temeljne usmeritve za ohranitev in razvoj populacij posameznih vrst divjadi v lovsko upravljavskem območju ter načela posegov v populacije posameznih vrst divjadi z lovom (prvi odstavek 14. člena ZDLov-1).
[2] V letnem načrtu lovsko upravljavskega območja se na podlagi usmeritev iz dolgoročnega načrta lovsko upravljavskega območja, izvajanja načrta preteklih let ter ugotovitev, zbranih na podlagi opazovanj in analiz bioloških kazalnikov, določijo vrste in obseg ukrepov za ohranitev populacij vrst divjadi in naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem, ki jih morajo opraviti upravljavci (prvi odstavek 15. člena ZDLov-1).
[3] Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2005 (Uradni list RS, št. 52/05), Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2006 (Uradni list RS, št. 58/06), Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2007 (Uradni list RS, št. 50/07), Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2008 (Uradni list RS, št. 59/08), Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2009 (Uradni list RS, št. 42/09) in Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij za leto 2010 (Uradni list RS, št. 41/10).
[4] Objavljen na spletni strani:
[5] Iz navedene tabele izhaja, da je skupna površina lovišča Bizeljsko 2906 ha in lovna površina 2694 ha.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Lovska družina Bizeljsko, Bizeljsko
Datum vloge:
15. 9. 2009
Datum odločitve:
12. 5. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29433

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser