Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-99/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.99.11
Akt:
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) (ZVRK), 7. odst. 4. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti sedmega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.2.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Pobudnik - Politična stranka, društvo, združenje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-99/11-7
30. 5. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zveze domoljubnih društev Hervardi, Maribor, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Andrej Šiško, na seji 30. maja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti sedmega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija sedmi odstavek 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju ZVRK). Zatrjuje njegovo neskladje s členi 1, 3, 14, 22, 39, 44 in 90 Ustave. Pravni interes utemeljuje z navedbami, da je prejela potrdilo Državne volilne komisije, ki ji dovoljuje nastop v referendumski kampanji glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Sedmi odstavek 4. člena ZVRK ureja zagotavljanje sredstev Vladi Republike Slovenije oziroma njeni pristojni službi, kadar je organizatorka referendumske (in volilne) kampanje. Izpodbijana določba neposredno ne posega v pobudničin pravni položaj, saj pravna ureditev, ki ureja njen pravni položaj v referendumski kampanji, ostaja nespremenjena. Glede na navedeno se tudi v primeru morebitne ugoditve pobudi in razveljavitve izpodbijane določbe pravni položaj pobudnice ne more izboljšati. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zveza domoljubnih društev Hervardi, Maribor
Datum vloge:
18. 5. 2011
Datum odločitve:
30. 5. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29445

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser