Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-120/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.120.09
Akt:
Odlok o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 50/02, 101/01, 80/02 – popr. in 75/04)

Pravilnik z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02), 43. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 50/02, 101/01, 80/02 – popr. in 75/04) in 43. člena Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno odločati o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti s podzakonskimi akti.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve.
1.5.51.1.27.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Skladnosti dveh zakonov/predpisov.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-120/09-12
25. 5. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 25. maja 2011
 
sklenilo:
 
Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 50/02, 101/01, 80/02 – popr. in 75/04) in 43. člena Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Vlada Republike Slovenije je vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (v nadaljevanju Odlok) in Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (v nadaljevanju Pravilnik). Zatrjuje, da sta Odlok in Pravilnik v neskladju s 153. členom Ustave, ker sta v neskladju z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09 – v nadaljevanju ZVO-1) in Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju ZGJS) ter na njuni podlagi sprejetimi Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08), Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08).
 
2. Občina Sežana je v odgovoru navedla, da Vlada zatrjuje neskladnost Odloka in Pravilnika z ZVO-1 in ZGJS ter na njuni podlagi sprejetimi podzakonskimi akti, pri tem pa ne konkretizira, s katerimi zakonskimi določbami naj bi bili izpodbijani akti v neskladju. Zato s tem zatrjuje samo neskladnost predpisov lokalnih skupnosti s podzakonskimi akti. Občina Sežana se ne strinja s trditvami Vlade, da sta izpodbijana občinska akta v neskladju z Ustavo.
 
3. Vlada v zahtevi sicer navaja, da naj bi bila Odlok in 43. člen Pravilnika v neskladju z določbami ZGJS in ZVO-1, vendar neskladnosti ne utemelji; zatrjuje in razlaga pa neskladnost Odloka in 43. člena Pravilnika s podzakonskimi akti.
 
4. Ustavno sodišče je v skladu s četrto alinejo 160. člena Ustave in četrto alinejo prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) pristojno odločati o skladnosti predpisov lokalne skupnosti z Ustavo in zakoni. Ustavno sodišče pa ni pristojno odločati o skladnosti predpisov lokalne skupnosti s podzakonskimi akti. Zato je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
5. 5. 2009
Datum odločitve:
25. 5. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29447

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser