Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-12/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.12.11
Akt:
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11) (ZFPPIPP), 4. odst. 122. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnica nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njen pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-12/11-3
2. 6. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mateje Končan Verstovšek, Celje, na seji 2. junija 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeno zakonsko določbo. Zatrjuje, da je v neskladju s Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 132 o plačanem letnem dopustu (Uradni list SFRJ, MP, št. 52/73, in Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92) in s tem z 8. členom Ustave. Navaja, da izpodbijana določba posega v njeno pravico do letnega dopusta in pravico do svobodne izbire zaposlitve, ker naj zaradi izpodbijane določbe kot odvetnica ne bi mogla koristiti letnega dopusta. Določba naj bi namreč terjala stalno preverjanje spletnih strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti. Predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavi.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Pobudnica izpodbija četrti odstavek 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ureja neizpodbojno domnevo seznanitve stranke postopka zaradi insolventnosti ali druge osebe z vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke v tem postopku ali drugega pravnega dejanja iz prvega odstavka tega člena s potekom osmih dni po objavi tega pravnega dejanja. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudi pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega pravnega položaja. Pobudnica izpodbija določbo, ki se nanjo neposredno ne nanaša oziroma neposredno ne posega v njen pravni položaj. Pobudnica tako ni izkazala pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Mateja Končan Verstovšek, Celje
Datum vloge:
17. 1. 2011
Datum odločitve:
2. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29455

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser