Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
Up-847/10, U-I-253/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.847.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 37035/2010 z dne 25. 4. 2010 in sklep Policijske postaje Gorišnica št. 3F699-15 z dne 8. 4. 2010.

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZP), 5. odst. 201. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 37035/2010 z dne 25. 4. 2010 in sklep Policijske postaje Gorišnica št. 3F699-15 z dne 8. 4. 2010 se zavrže. Postopek za oceno ustavnosti petega odstavka 201. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, ki se nanaša na začasen odvzem potne listine in vozniškega dovoljenja, se ustavi.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. Odločanje Ustavnega sodišča o ustavnosti zakona na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču je mogoče le toliko časa, dokler obstaja postopek z ustavno pritožbo, za rešitev katerega je to odločanje potrebno.  
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.8 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Presoja po koneksiteti (30. člen ZUstS).
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.1.4 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.2, 59.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-847/10-28
U-I-253/10-24
2. 6. 2011

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopku odločanja o ustavni pritožbi Diega Antoninija, Republika Italija, ki ga zastopa Franc Bucik, odvetnik v Ljubljani, na seji 2. junija 2011

sklenilo:

1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 37035/2010 z dne 25. 4. 2010 in sklep Policijske postaje Gorišnica št. 3F699-15 z dne 8. 4. 2010 se zavrže. 
 
2. Postopek za oceno ustavnosti petega odstavka 201. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, ki se nanaša na začasen odvzem potne listine in vozniškega dovoljenja, se ustavi. 

Obrazložitev

 
A.

1. Pritožnik je vložil ustavno pritožbo zoper pravnomočno odločitev o začasnem odvzemu dokumentov. Prekrškovni organ Policijska postaja Gorišnica je po ugotovljenem prekršku po c) točki sedmega odstavka 32. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10 – ZVCP-1) zaradi zavarovanja izvršitve odločbe pritožniku začasno odvzel dokumente: osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje. Okrožno sodišče na Ptuju je z izpodbijanim sklepom zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno.
 
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 14., 22., 25. in 32. člena Ustave. Navaja, da izpodbijani sklep ne vsebuje razlogov za začasen odvzem, in zatrjuje neenako obravnavo v primerjavi s slovenskimi državljani. Z odvzemom pomembnih dokumentov naj bi prekrškovni organ in sodišče nesorazmerno posegla v pritožnikovo pravico do svobode gibanja oziroma njegovo življenje. Brez osebne izkaznice ter vozniškega in prometnega dovoljenja naj bi bil povsem onemogočen. Brez osebne izkaznice naj ne bi mogel opraviti nobenih uradnih dejanj, niti najenostavnejših in vsakodnevnih finančnih ter bančnih opravil. Pritožniku naj bi bila onemogočena vožnja s katerim koli osebnim vozilom. Omejitve pri nujnih vsakodnevnih opravilih naj ne bi bile sorazmerne vrednosti zasledovanega cilja (plačilu globe v znesku 500 EUR). Ukrep naj ne bi bil primeren. V poštev naj bi prišel pri osebah, ki niso državljani Evropske unije, saj bi jih lahko zadržal v Republiki Sloveniji do plačila globe. Po mnenju pritožnika ukrep tudi ni bil nujen, saj bi bilo mogoče želeni cilj doseči z blažjimi sredstvi – z običajno izvršbo na sredstva na računu pritožnika. Začasni odvzem dokumentov naj ne bi pomenil nikakršnega zavarovanja izvršitve odločbe (plačila globe), saj zasežene listine nimajo materialne vrednosti.
 
3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-847/10 z dne 16. 9. 2010 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. O sprejemu ustavne pritožbe je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Okrožno sodišče na Ptuju.
 
4. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS začelo postopek za oceno ustavnosti petega odstavka 201. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) v delu, ki se nanaša na začasen odvzem potne listine in vozniškega dovoljenja. Sklep o začetku postopka je skupaj s priloženo ustavno pritožbo poslalo Državnemu zboru Republike Slovenije in Ministrstvu za pravosodje.
 
5. Prekrškovni organ je posredoval podatek, da so bili dokumenti pritožnika 3. 8. 2010 poslani organu, ki jih je izdal.
 

B.

6. Pritožnik izpodbija posamična akta, izdana v postopku zavarovanja izvršitve odločbe po petem odstavku 201. člena ZP-1.
 
7. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora izkazati pravni interes. Pravni interes je ena izmed procesnih predpostavk vsakega postopka, tudi postopka z ustavno pritožbo. Izpodbijani sklep o začasnem odvzemu osebnih dokumentov je v postopku odločanja o pritožnikovi ustavni pritožbi prenehal učinkovati, saj so bili začasno zaseženi dokumenti poslani organu, ki jih je izdal. Ustavno sodišče praviloma šteje, da v primeru, ko izpodbijani akt v času odločanja več ne učinkuje, ni izkazan pravni interes za odločanje Ustavnega sodišča. Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil posamičen akt razveljavljen ali odpravljen (prvi odstavek 59. člena ZUstS), praviloma ne spreminja pritožnikovega pravnega položaja. Glede na navedeno je Ustavno sodišče štelo, da pritožnik ne izkazuje več pravnega interesa za nadaljevanje postopka s to ustavno pritožbo. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
8. Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti petega odstavka 201. člena ZP-1 v delu, ki se nanaša na začasen odvzem potne listine in vozniškega dovoljenja, začelo na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS. Sklepi, ki jih pritožnik izpodbija z ustavno pritožbo, temeljijo na tej določbi ZP-1. Ker je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo zaradi pomanjkanja pravnega interesa, niso več podani zakonski pogoji za nadaljevanje postopka za oceno ustavnosti. Odločanje Ustavnega sodišča o ustavnosti zakona na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS je namreč mogoče le toliko časa, dokler obstaja postopek z ustavno pritožbo, za rešitev katerega je to odločanje potrebno. Zato je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti petega odstavka 201. člena ZP-1 v navedenem delu ustavilo (2. točka izreka).
 
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena in drugega odstavka 59. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Pogačar in Sovdat.
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Diego Antonini, Republika Italija
Datum vloge:
30. 6. 2010
Datum odločitve:
2. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
ustavitev
Objava:
Dokument:
US29457

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser