Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-109/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.109.11
Akt:
Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) (ZOIzk), 2. odst. in 3. odst. 7. čl.
Izrek:
Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnice, se zavrne. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Ustavno sodišče v sklepu ali odločbi ne prikrije osebnih podatkov pobudnika, če ta za to v pobudi ne navede razlogov.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 38.a.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-109/11-5
15. 6. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Judit Trajber, Ljubljana, na seji 15. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnice, se zavrne. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeni predpis. Zatrjuje, da je v neskladju z 11., 14., 34., 41. in 61. členom Ustave. Izpodbijani zakonski določbi, ki določata, da se na območju Republike Slovenije, kjer živita avtohtona italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, osebna izkaznica izda na obrazcu, ki se tiska tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, naj bi zlasti posegali v pobudničino pravico do osebnega dostojanstva, temelječega na slovenski narodni pripadnosti in narodnem ponosu. Pravni interes utemeljuje pobudnica z navedbo, da je državljanka Republike Slovenije, ki ima v vsakem trenutku pravico, da se iz takšnih ali drugačnih razlogov preseli v kraj, ki ga zadevata drugi in tretji odstavek Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1). V njenem primeru naj bi bila ta možnost realna, ker je v takem kraju podedovala rodbinsko hišo. Preselitev v domače okolje pa naj bi ji onemogočala prav izpodbijana zakonska ureditev. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb. Poleg tega predlaga, naj se v razmerju do nasprotnega udeleženca prikrije njena identiteta.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. Ustavno sodišče v takih primerih šteje, da se lahko pobuda vloži po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
4. Ker je Ustavno sodišče sklenilo, da se pobuda zavrže, ni posebej odločalo o predlogu, naj se izvrševanje izpodbijanih določb zadrži do končne odločitve Ustavnega sodišča.
 
5. Pobudnica je zahtevala, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo njeni osebni podatki. Po drugem odstavku 38.a člena ZUstS lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Ker pobudnica ni navedla razlogov, iz katerih bi bilo treba njene osebne podatke v tem sklepu prikriti, je Ustavno sodišče njen predlog zavrnilo (1. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretjega odstavka 38.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Judit Trajber, Ljubljana
Datum vloge:
23. 5. 2011
Datum odločitve:
15. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29465

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser