Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-111/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.111.11
Akt:
Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so bila objavljena v reviji Gasilec, št. 11/12, z dne 13. 12. 2010, tč. 4.43.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti točke 4.43. Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so bili objavljeni v reviji Gasilec, št. 11/12, z dne 13. 12. 2010, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Locus standi.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-111/11-4
9. 6. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Tomaža Vilfana, Kranj, na seji 9. junija 2011
 
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti točke 4.43. Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so bili objavljeni v reviji Gasilec, št. 11/12, z dne 13. 12. 2010, se zavrže.
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik navaja, da je točka 4.43. Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev (v nadaljevanju Posebna pravila), ki urejajo splošno izobrazbo, ki jo mora imeti posamezna funkcija, v neskladju z 19. členom Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo – ZGas) ter 87. in 153. členom Ustave. Navaja, da mora kot poveljnik Gasilske zveze Mestne občine Kranj izdati predhodno soglasje za izvolitev poveljnika prostovoljnega gasilskega društva.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti da lahko, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Pobudnik ne pojasni, kako bi morebitna ugoditev pobudi izboljšala njegov pravni položaj. Zgolj načelno nestrinjanje z izpodbijano ureditvijo za utemeljevanje pravnega interesa ne zadostuje. Ker pobudnik ni izkazal pravnega interesa, je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo. Ustavno sodišče pa se pri tem ni opredelilo do vprašanja, ali so Posebna pravila sploh predpis oziroma splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt društva
Vlagatelj:
Tomaž Vilfan, Kranj
Datum vloge:
24. 5. 2011
Datum odločitve:
9. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29468

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser