Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1398/10, U-I-256/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.1398.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010

Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), 5. čl., 6. čl., 8. čl. in 9. čl.

I. točka Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08)
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) ter I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1398/10-6
U-I-256/10-6
6. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude družbe Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode, ki jo zastopa dr. Metka Arah, odvetnica v Ljubljani, na seji 6. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) ter I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnica izpodbija sodbo Upravnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njena tožba zoper odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO). ARSO je pritožnici odmerila vodno povračilo za Hidroelektrarno Medvode za leto 2008. Pritožnica zatrjuje, da odmera vodnega povračila temelji na nezakonitih predpisih. Meni, da sodba ne vsebuje presoje spornih nezakonitih podzakonskih predpisov. Hkrati z ustavno pritožbo je vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti I. točke Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (v nadaljevanju Sklep), 1. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 122/07) ter 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih (v nadaljevanju Uredba). Pritožnica zatrjuje, da so izpodbijani akti v neskladju z 2., 3., 14., 22., 25., 67., 74. in 87. členom, drugim in tretjim odstavkom 120. člena ter 147., 153. in 155. členom Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1. točka izreka). Razloge za takšno odločitev je Ustavno sodišče sprejelo v sklepu št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122).
 
3. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno presojati ustavnost in zakonitost predpisov in drugih splošnih aktov. Izpodbijani Sklep je Vlada Republike Slovenije izdala na podlagi 8. člena Uredbe. V I. točki Sklepa je določila ceno za osnovo vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008. Točka I Sklepa ne določa meril za oblikovanje cene, zato ni predpis ali splošni akt, za presojo katerega bi bilo pristojno Ustavno sodišče. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo (2. točka izreka).
 
4. Pobudnica navaja, da izpodbija tudi 1. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodnih povračilih, ki določa spremembo 6. člena Uredbe. Ker iz pobude izhaja, da pobudnica izpodbija 6. člen veljavne Uredbe, je Ustavno sodišče pobudo tako tudi obravnavalo.
 
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
6. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Ker je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo zaradi neizčrpanja pravnih sredstev, navedeni pogoj ni izkazan. Zato je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe zavrglo (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Družba Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode
Datum vloge:
22. 11. 2010
Datum odločitve:
6. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29475

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser