Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-242/09, Up-1183/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.242.09
Akt:
Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo), 2. odst. 337. čl.

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 742/2008 z dne 30. 9. 2009 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 506/2006 z dne 15. 10. 2008
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 337. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrne. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 742/2008 z dne 30. 9. 2009 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 506/2006 z dne 15. 10. 2008 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-242/09-10
Up-1183/09-12
2. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe dr. Andreja Polajnarja, Maribor, ki ga zastopa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, na seji 2. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 337. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrne. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 742/2008 z dne 30. 9. 2009 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 506/2006 z dne 15. 10. 2008 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
1. Rektor Univerze v Mariboru je s prvo točko izreka odločbe št. O 47/2006-201BB z dne 28. 6. 2006 na predlog Senata Univerze pritožnika predčasno razrešil s funkcije dekana Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Z izpodbijano sodbo je Upravno sodišče zavrnilo pritožnikovo tožbo in sledilo razlogom iz upravne odločbe, pri čemer se je oprlo na drugi odstavek 337. člena Statuta Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Statut). Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče zavrglo pritožnikovo revizijo, ker pritožnik ni izkazal pogojev za dovoljenost revizije.
2. V ustavni pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča pritožnik zatrjuje kršitev 2., 14., 15., 22., 23., 25., 26. in 44. člena Ustave. Rektor naj bi odločbo o razrešitvi izdal brez zahteve oziroma celo kljub nasprotovanju upravičenega predlagatelja, to je organa članice Univerze. Odločba naj bi bila namreč izdana na predlog organa Univerze, ki v času pritožnikovega imenovanja na mesto dekana še ni bil upravičen predlagatelj razrešitve dekana. Izpodbijana sodba naj ne bi bila obrazložena. V ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča pritožnik zatrjuje kršitev 22. in 25. člena Ustave.
 
3. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pritožnik (pobudnik) tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti več določb Statuta. V pobudi podrobneje utemeljuje predvsem protiustavnost in nezakonitost drugega odstavka 337. člena Statuta, ki našteva upravičene predlagatelje razrešitve dekana oziroma prodekanov. Pobudnik navaja, da je izpodbijana določba v neskladju z 22. členom Ustave in četrtim odstavkom 24. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08 in 86/09 – ZVis).
 
4. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Od Ustavnega sodišča je mogoče pričakovati le odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pobudnik glede izpodbijane avtonomne ureditve Univerze v Mariboru glede razrešitev organov njenih članic ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrnilo (1. točka izreka), ne da bi se spuščalo v vprašanje, ali je statut visokošolskega zavoda v delu, ki ureja volitve, imenovanja in odpoklic njenih organov, sploh predpis.
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
dr. Andrej Polajner, Maribor
Datum vloge:
22. 10. 2009
Datum odločitve:
2. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US29476

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser