Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-116/10, Up-631/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.116.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 361/2008 z dne 23. 2. 2010 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 311/2007 z dne 9. 4. 2008 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1135/2006 z dne 16. 2. 2007

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ), 2. odst. 65. čl.

Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03)
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 361/2008 z dne 23. 2. 2010 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 311/2007 z dne 9. 4. 2008 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1135/2006 z dne 16. 2. 2007 se ne sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 65. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03) se zavrže. Pritožnik oziroma pobudnik sam nosi svoje stroške postopka.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 49.1, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-116/10-16
Up-631/10-8
9. 6. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Andreja Želodca, Košana, ki ga zastopa Dragan Sikirca, odvetnik v Sežani, na seji 9. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 361/2008 z dne 23. 2. 2010 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 311/2007 z dne 9. 4. 2008 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1135/2006 z dne 16. 2. 2007 se ne sprejme. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 65. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03) se zavrže. 
 
3. Pritožnik oziroma pobudnik sam nosi svoje stroške postopka. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper izpodbijane odločbe. Sodiščem očita, da so odločila arbitrarno. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 65. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1) ter Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni (v nadaljevanju Pravilnik). Zatrjuje njuno neskladje z 2., 14., 22. in 50. členom Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ugotovilo, da niti iz izpodbijanih odločb niti iz vložene revizije in pritožbe v socialnem sporu, ki sta priloženi ustavni pritožbi, ne izhaja, da bi pritožnik pred pristojnimi sodišči uveljavljal očitke, iz katerih bi izhajala neskladnost drugega odstavka 65. člena ZPIZ-1 ter Pravilnika z 2., 14., 22. in 50. členom Ustave. To pomeni, da pravnih sredstev glede takšnih očitkov, ki jih naslavlja na izpodbijane odločbe, že po vsebini ni izčrpal.[1] Ustavno sodišče ustavne pritožbe na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin niso podane (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude v takšnih primerih je tudi pogoj izčrpanosti takšnih pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na podlagi katere temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči (tako že v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS, XVI, 79). Kot že rečeno, pobudnik očitka o protiustavnosti izpodbijane ureditve po vsebini ni izčrpal, zato ustavna pritožba, s katero utemeljuje svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti, v tem delu ni dopustna. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijanih določb v pobudnikovi zadevi v nobenem primeru ne bi več mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za presojo njihove ustavnosti. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Če Ustavno sodišče ne odloči drugače, v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec nosi svoje stroške. Ustavno sodišče je odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena, tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opomba:
[1] Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Zahteva po izčrpanju vseh pravnih sredstev pa ne pomeni samo formalnega izčrpanja (tj. vložitve pravnega sredstva), ampak tudi materialno izčrpanje (tj. vsebinsko uveljavljanje kršitev človekovih pravic že v vloženih pravnih sredstvih).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Andrej Želodec, Košana
Datum vloge:
10. 5. 2010
Datum odločitve:
9. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29482

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser