Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
P-8/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:P.8.10
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odmero sodne takse po pravnomočni sodbi Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-370/09 z dne 12. 4. 2010 je pristojna Postaja prometne policije Novo mesto.
Evidenčni stavek:
Za odmero sodne takse je po zavrnitvi zahteve za sodno varstvo s sodbo okrajnega sodišča pristojen prekrškovni organ, ki je dolžan v skladu s 34. členom Zakona o sodnih taksah sodno takso odmeriti s plačilnim nalogom.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 160.1.8, Ustava [URS]
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-8/10-7
23. 6. 2011
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Novem mestu, na seji 23. junija 2011
 
odločilo:
 
Za odmero sodne takse po pravnomočni sodbi Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV-370/09 z dne 12. 4. 2010 je pristojna Postaja prometne policije Novo mesto. 
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Okrajno sodišče v Novem mestu je s sodbo št. ZSV-370/09 z dne 12. 4. 2010 zavrnilo zahtevo za sodno varstvo kršitelja zoper plačilni nalog prekrškovnega organa Postaje prometne policije Novo mesto in hkrati odločilo, da je kršitelj dolžan plačati sodno takso, ki jo bo prekrškovni organ odmeril s posebnim plačilnim nalogom. Prekrškovni organ je o sodni taksi odločil z novim sklepom št. 9990000331649/2009 (3J611–34) z dne 3. 5. 2010, zoper katerega je v pravnem pouku omogočil pravico do vložitve zahteve za sodno varstvo. Na podlagi vložene zahteve za sodno varstvo je sodišče s sodbo in sklepom št. ZSV-138/2010 z dne 9. 9. 2010 izpodbijani sklep prekrškovnega organa odpravilo in odmero sodne takse vrnilo prekrškovnemu organu v novi postopek.
 
2. Prekrškovni organ se je po prejetju sodbe in sklepa, s katerima je bil njegov sklep o stroških odpravljen, izrekel za stvarno nepristojnega za odločanje o vloženi zahtevi za sodno varstvo. Pri tem se je skliceval na 65. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1), ki med drugim določa, da mora sodišče ob odpravi sklepa o zavrženju prepozne, nedovoljene ali nepopolne zahteve za sodno varstvo hkrati odločiti tudi o sami zahtevi za sodno varstvo. Po oceni prekrškovnega organa sodišče ne more vračati zahtev za sodno varstvo v ponovno odločanje prekrškovnim organom, saj za to ni zakonske podlage, poleg tega gre za pravno sredstvo, katerega namen je presoja primera pred pristojnim sodiščem in ne pred prekrškovnim (izvršilnim) organom.
 
3. Okrajno sodišče v Novem mestu vlaga zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti, saj meni, da je za odmero sodne takse pristojen prekrškovni organ. Po oceni sodišča bi moral prekrškovni organ po odpravi sklepa o stroških v novem postopku za odmero sodne takse ravnati skladno z 202. členom ZP-1 in 34. členom Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10 – v nadaljevanju ZST-1) in izdati plačilni nalog za plačilo sodne takse. Skladno s 34. členom ZST-1 je zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse dopusten le ugovor. Sodišče še poudarja, da je sklicevanje prekrškovnega organa na 65. člen ZP-1 neutemeljeno, saj v konkretnem primeru ni bila vložena zahteva za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju prepozne, nedovoljene ali nepopolne zahteve za sodno varstvo. Sodišče je sklep prekrškovnega organa odpravilo zato, da je prekrškovnemu organu omogočilo izvršitev njegove pristojnosti, ki mu jo nalaga prvi odstavek 202. člena ZP-1.
 
 
B.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
 
5. V obravnavani zadevi je po oceni prekrškovnega organa nastal spor glede pristojnosti za odločanje o pravnem sredstvu zoper sklep prekrškovnega organa, izdanega v zvezi z odmero sodne takse, po oceni sodišča pa je nastal spor glede pristojnosti za odločanje o sami odmeri sodne takse. Sodišče je pri odločanju o vloženi zahtevi za sodno varstvo zoper sklep prekrškovnega organa o stroških postopka (sodni taksi) izpodbijani sklep po uradni dolžnosti razveljavilo in odmero sodne takse vrnilo prekrškovnemu organu v nov postopek. Policija popolnoma napačno razume, da je sodišče s svojo odločitvijo zahtevo za sodno varstvo vrnilo prekrškovnemu organu v ponovno odločanje. O zahtevi za sodno varstvo je sodišče že odločilo. Kolikor pa je sklep o nepristojnosti prekrškovnega organa razumeti tako, da bi moralo sodišče pri odpravi sklepa o stroških postopka na podlagi 65. člena ZP-1 odločiti tudi o stvari sami, torej o stroških postopka, je treba pojasniti, da je sodišče o stroških postopka že odločilo, in sicer s sodbo št. ZSV 370/2009 z dne 12. 4. 2010.[1] Prekrškovni organ je dolžan spoštovati odločitev sodišča in odmeriti sodno takso.[2] Te pristojnosti ne more odrekati.
 
6. Glede na navedeno je za odločanje o odmeri sodne takse pristojen prekrškovni organ Postaja prometne policije Novo mesto.
 
 
C.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opombi:
[1] Sodišče je med drugim s sodbo odločilo:
"Storilec je dolžan plačati stroške postopka v zvezi z zahtevo za sodno varstvo in sicer sodno takso, ki jo bo z nalogom za plačilo odmeril prekrškovni organ."
[2] Po drugem odstavku 58. člena ZP-1 se glede stroškov postopka v hitrem postopku smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za stroške postopka v rednem sodnem postopku, kamor po 6. točki prvega odstavka 143. člena ZP-1 sodi tudi sodna taksa. Zavezanca za plačilo sodne takse določi sodišče na podlagi 144. člena ZP-1. Višino sodne takse pa v hitrem postopku določi prekrškovni organ v skladu z drugim odstavkom 3. člena Pravilnika o stroških postopka o prekršku (Uradni list RS, št. 89/08) ob smiselni uporabi 8. točke taksne tarife iz ZST-1.
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Okrajno sodišče v Novem mestu
Datum vloge:
6. 10. 2010
Datum odločitve:
23. 6. 2011
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Objava:
Dokument:
US29487

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser