Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
P-10/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:P.10.10
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper plačilni nalog Policijske postaje Ljubljana Vič št. 93006055 z dne 30. 4. 2009 je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
Evidenčni stavek:
Za odločitev o tem, kdo je pristojen za odločanje o pravnem sredstvu zoper plačilni nalog, je bistveno, kakšen plačilni nalog je izdal prekrškovni organ.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-10/10-5
23. 6. 2011
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Ljubljana Vič, na seji 23. junija 2011
 
odločilo:
 
Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper plačilni nalog Policijske postaje Ljubljana Vič št. 93006055 z dne 30. 4. 2009 je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. 
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Policijska postaja Ljubljana Vič je obdolženemu izdala plačilni nalog na podlagi 57. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1) zaradi prekrška po drugem odstavku 7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 – v nadaljevanju ZJRM-1). Zoper plačilni nalog je obdolženi vložil zahtevo za sodno varstvo, katero je prekrškovni organ na podlagi šestega odstavka 57. člena ZP-1 odstopil Okrajnemu sodišču v Ljubljani.
 
2. Okrajno sodišče v Ljubljani se je izreklo za nepristojno za odločanje o predmetni zadevi. Po mnenju sodišča bi moral prekrškovni organ, ob upoštevanju dejstva, da je kršitelju očitana storitev prekrška po ZJRM-1, izdati posebni plačilni nalog po 57.a členu ZP-1 (in ne plačilni nalog po 57. členu ZP-1). Glede na to bi bilo treba po oceni sodišča vloženo zahtevo za sodno varstvo šteti kot ugovor, o katerem pa skladno s četrtim odstavkom 57.a člena ZP-1 odloči prekrškovni organ.
 
3. Policijska postaja Ljubljana Vič je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti. Navaja, da so policisti na terenu prekršek zaznali osebno, zato so kršitelju na podlagi prvega odstavka 57. člena ZP-1 izdali plačilni nalog, zoper katerega je dopustna le zahteva za sodno varstvo, o kateri mora odločiti sodišče. Zato meni, da ni pristojna za odločanje o vloženem pravnem sredstvu.
 
 
B.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
 
5. V ZP-1 je pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih zoper plačilni nalog med prekrškovnimi organi in sodišči razmejena glede na to, kakšen plačilni nalog je izdal prekrškovni organ. Ker prekrškovni organ ni izdal posebnega plačilnega naloga po 57.a členu ZP-1, temveč plačilni nalog na podlagi 57. člena ZP-1, je pravno sredstvo obdolženega zahteva za sodno varstvo. Za odločanje o njej je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Razloge za takšno stališče je Ustavno sodišče podrobneje obrazložilo v odločbi št. P-13/08 z dne 20. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 112/08, in OdlUS XVII, 64).
 
 
C.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Policijska postaja Ljubljana Vič
Datum vloge:
2. 11. 2010
Datum odločitve:
23. 6. 2011
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Objava:
Dokument:
US29489

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser