Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
P-6/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:P.6.10
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med postajama mejne policije Rogatec in Bistrica ob Sotli ter Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti, če ta sploh ne obstaja, saj niso izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o sporu glede pristojnosti.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Zavrženje, ker ne gre za spor o pristojnosti.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 49, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-6/10-5
23. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Postaje mejne policije Rogatec, na seji 23. junija 2011
 
sklenilo:
 
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med postajama mejne policije Rogatec in Bistrica ob Sotli ter Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Postaji mejne policije Rogatec in Bistrica ob Sotli sta izdali več plačilnih nalogov po 57. členu Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1) in odločb o prekršku po 56. členu ZP-1 zaradi storitve različnih prekrškov po Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10 – v nadaljevanju ZDCOPMD).
 
2. Na podlagi vloženih zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge in odločbe o prekršku je Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah izdalo sodbe o prekršku, s katerimi je plačilne naloge in odločbe o prekršku Postaje mejne policije Rogatec in Postaje mejne policije Bistrica ob Sotli po uradni dolžnosti odpravilo, saj jih ni izdal pristojni organ.
 
3. Postaja mejne policije Rogatec vlaga zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti, saj meni, da je sodišče neposredno poseglo v pristojnost, ki jo policiji kot prekrškovnemu organu daje zakon.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporu glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Na podlagi prvega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je spor glede pristojnosti (t. i. pozitivni kompetenčni spor) podan takrat, kadar si več organov lasti pristojnost v posamezni zadevi. V takem primeru zahteva rešitev spora glede pristojnosti tisti organ, ki meni, da je drug organ posegel v njegovo pristojnost in jo prevzel.
 
5. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po uradni dolžnosti odpravilo plačilne naloge in odločbe o prekršku Postaje mejne policije Rogatec in Postaje mejne policije Bistrica ob Sotli, ker je ugotovilo, da nista pristojni za izdajo izpodbijanih odločb. Sprejelo je stališče, da v skladu z določbami ZDCOPMD policija lahko izvaja le nadzor nad varnostjo cestnega prometa, ne pa tudi nad odgovorno osebo delodajalca, ki mora nadzirati delavca. Iz navedenega izhaja, da sploh ne gre za spor glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom. Sodišče si v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo ni prilastilo pristojnosti prekrškovnega organa, kot to napačno zatrjuje prekrškovni organ. Sodišče je namreč v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 62.a člena ZP-1 ob vloženi zahtevi za sodno varstvo po uradni dolžnosti preizkusilo, ali je o izpodbijani odločitvi odločil stvarno pristojni organ, in odločilo, da postaji mejne policije Rogatec in Bistrica ob Sotli nista stvarno pristojni za odločanje o prekršku v konkretni zadevi.
 
6. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da sploh ne gre za spor glede pristojnosti, zato je zahtevo prekrškovnega organa Postaje mejne policije Rogatec zavrglo.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena v zvezi z 49. členom ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Postaja mejne policije Rogatec
Datum vloge:
1. 7. 2010
Datum odločitve:
23. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29491

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser