Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
P-1/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:P.1.11
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker spor glede pristojnosti ne obstaja, niso izpolnjeni procesni pogoji za odločanje o sporu glede pristojnosti, zato je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
Geslo:
1.2.51.3.5 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Predstavniški organi lokalne skupnosti.
1.3.52.1.1 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med državo in lokalnimi skupnostmi.
1.5.51.3.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Zavrženje, ker Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-1/11-5
23. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Občine Domžale, ki jo zastopa Župan Toni Dragar, na seji 23. junija 2011
 
sklenilo:
 
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo se zavrže.  
 
Obrazložitev
 
 
1. Občina Domžale (v nadaljevanju Občina) je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo. V zahtevi navaja, da med Občino in Ministrstvom za okolje in prostor, Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju Inšpektorat), obstaja spor glede pristojnosti za ukrepanje zoper osebo, ki je zasula vodno pot hudournika ter visokih padavinskih in hudournih voda s peskom, gradbenimi odpadki in nevarnimi odpadki (azbestni material). Pojasnjuje, da prihaja zaradi zasutja zemljišča ob večjem deževju do poplavljanja sosednjih nepremičnin in udara podtalnih vod v nepremičnine. Občina trdi, da je zemljišče, na katerem je prišlo do zasipavanja, vodno zemljišče, zato naj bi bil za nadzor pristojen Inšpektorat. Ker gradbeni odpadki in pesek po mnenju Občine ne sodijo med gospodinjske odpadke, je tudi glede teh pristojen Inšpektorat in ne občinska inšpekcija. Ustavnemu sodišču predlaga, naj odloči, da je nadzorstvo nad odlaganjem odpadkov in zasipavanjem vodnih poti v pristojnosti Inšpektorata.
 
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) pristojno odločati o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za spore glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi se po 62. členu ZUstS smiselno uporabljajo določbe 61. člena ZUstS. Po drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker v posamezni zadevi več organov zavrača pristojnosti, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
 
3. Občina je zahtevi za odločitev o sporu glede pristojnosti priložila dopis Občinskega inšpektorja št. 03220-217/08-1 z dne 28. 9. 2010, s katerim je ta obvestil Inšpektorat o poplavljanju stanovanjskih objektov zaradi posega v prostor na sosednjem zemljišču in zahteval, naj Inšpektorat ukrepa, ter odgovor Inšpektorata. Inšpektorat je v odgovoru Občini (dopis št. 0612-79/2010/5 z dne 10. 12. 2010) navedel, da sta v zvezi s prijavo Občine stanje preverila tako inšpektor za okolje kot tudi gradbeni inšpektor, ki sta ugotovila, da so na zemljišču deponirani kupi kamenja (gramoz), da med nasipanimi kameninami ni odpadkov in da za tovrstna zemeljska dela na zazidljivem zemljišču investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja. V postopku inšpekcije je bilo ugotovljeno tudi, da na zemljišču ni vodotoka, ampak so narejeni le odvodniki površinske, meteorne vode, da torej ne gre za zasip vodotoka, ter tudi da odvodnjavanje širšega območja ni komunalno urejeno. Glede slednjega je Inšpektorat še navedel, da je odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode po določbah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09 – v nadaljevanju ZVO-1) obvezna občinska gospodarska javna služba, ki jo je dolžna zagotoviti lokalna skupnost.
 
4. Iz navedenega je razvidno, da je bil inšpekcijski nadzor opravljen. V obravnavanem primeru torej ne gre za to, da bi Inšpektorat zavračal pristojnost za nadzorstvo nad odlaganjem odpadkov in zasipavanjem vodnih poti, temveč za to, da se Občina ne strinja z ugotovitvami Inšpektorata glede dejanskega stanja na spornem zemljišču. Neutemeljeno je tudi sklicevanje Občine na odločitev Ustavnega sodišča št. P-13/03 z dne 15. 1. 2004 (Uradni list RS, št. 10/04), s katero je Ustavno sodišče odločilo, da je nadzorstvo nad izvajanjem obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v pristojnosti države. Ker je bilo v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da odvodnjavanje širšega območja ni komunalno urejeno, je Inšpektorat v dopisu Občino (le) opozoril, da je odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode po določbah ZVO-1 obvezna občinska gospodarska javna služba, ki jo je dolžna zagotoviti lokalna skupnost, ne izhaja pa iz dopisa, da bi Inšpektorat zavračal nadzorstvo nad izvajanjem obvezne lokalne javne službe. Ustavno sodišče ob tem pripominja, da je v primeru, če občina ne zagotovi izvajanja obvezne gospodarske javne službe, to dolžna zagotoviti država na območju občine in za njen račun (peti odstavek 149. člena ZVO-1).
 
5. Iz navedenega izhaja, da spor glede pristojnosti, o katerem bi bilo v skladu z drugim odstavkom 61. člena ZUstS pristojno odločati Ustavno sodišče, ni nastal. Zato je Ustavno sodišče zahtevo za rešitev spora glede pristojnosti zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Občina Domžale
Datum vloge:
25. 1. 2011
Datum odločitve:
23. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29492

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser