Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-92/11, Up-552/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.92.11
Akt:
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 8. odst. 112. čl.

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 508/2010 z dne 13. 1. 2011.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti osmega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 508/2010 z dne 13. 1. 2011 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-92/11-6
Up-552/11-6
1. 7. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Mares Yachtcharter, d. o. o., Gornja Radgona, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d. o. o., Ptuj, na seji 1. julija 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti osmega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 508/2010 z dne 13. 1. 2011 se ne sprejme.  
 
Obrazložitev
 
1. Vrhovno sodišče je zavrglo predlog pritožnika (v pravdi tožnika) za dopustitev revizije. Odločilo je, da predlog v zvezi z odločitvijo o primarnem zahtevku ni dovoljen, v zvezi z odločitvijo o podrednem zahtevku pa ni popoln. Vrhovno sodišče je ocenilo, da se v tožbi navedena vrednost predmeta spora (več kot 40.000 EUR) nanaša le na primarni zahtevek, saj gre za eventualno kumulacijo zahtevkov, ki temeljita na različnih dejanskih in pravnih podlagah. Svojo odločitev glede primarnega zahtevka je oprlo na stališče, da – glede na to, da gre v tem delu za spor o stvarni pravici, ne pa za gospodarski spor – je glede tega zahtevka revizija dovoljena že po samem zakonu. Zavrženje predloga za dopustitev revizije glede podrednega zahtevka je utemeljilo s tem, da pritožnik ni izkazal, da je bila glede njega vrednost predmeta spora navedena v tožbi ali drugače določena.
 
2. Pritožnik izpodbijani odločitvi Vrhovnega sodišča očita kršitev človekovih pravic iz 22. člena in prvega odstavka 23. člena Ustave. Meni, da je stališče Vrhovnega sodišča o tem, da ne gre za gospodarski spor, arbitrarno. Vrhovnemu sodišču očita, da nedovoljenega predloga za dopustitev revizije ni odstopilo sodišču prve stopnje, ki naj ga obravnava kot revizijo, četudi naj bi tako ravnalo v podobnih primerih. Pritožnik meni, da je izpodbijani sklep arbitraren tudi zato, ker je Vrhovno sodišče prezrlo, da ni bil pozvan na dopolnitev tožbe glede navedbe vrednosti spornega predmeta za podredni zahtevek.
 
3. Hkrati z ustavno pritožbo pritožnik (pobudnik) vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti osmega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) zaradi neskladja s pravico do enakega varstva pravic in pravico do sodnega varstva. Meni, da je ta določba prestroga, kolikor se nanaša na predloge za dopustitev revizije, ki jih Vrhovno sodišče odstopi sodišču prve stopnje, da jih obravnava kot revizije, na podlagi izpodbijane določbe pa se te revizije štejejo za prepozne, če k sodišču prve stopnje prispejo po izteku zakonskega roka. Osmi odstavek 112. člena ZPP naj bi neposredno posegal v pravni položaj pritožnika, ker utegne biti (po razveljavitvi z ustavno pritožbo izpodbijanega sklepa) pritožnikov predlog za dopustitev revizije odstopljen sodišču prve stopnje kot revizija, ta pa naj bi bila potem zavržena kot prepozna.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani predpis v pobudnikovem primeru ni bil uporabljen. Z navedbami v pobudi, da se nek predpis, ki ne učinkuje neposredno, utegne v prihodnosti uporabiti v pobudnikovem primeru, ni mogoče utemeljiti pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin niso podane (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 

dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Mares Yachtcharter, d. o. o., Gornja Radgona
Datum vloge:
10. 5. 2011
Datum odločitve:
1. 7. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US29495

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser