Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
Up-872/09, U-I-183/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.872.09
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4833/2009 z dne 6. 5. 2009.

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 5. odst. 98. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4833/2009 z dne 6. 5. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-872/09-6
U-I-183/09-8
1. 7. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Nives Novak, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar, Krašek, o. p., d. o. o., Kranj, na seji 1. julija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4833/2009 z dne 6. 5. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Sodišče druge stopnje je z izpodbijanim sklepom potrdilo sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrglo nasprotno tožbo, ki je bila vložena po odvetniku, ker ta ob njeni vložitvi ni predložil pooblastila.
 
2. V ustavni pritožbi pritožnica navaja, da je sodišče sicer ravnalo v skladu s petim odstavkom 98. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), kakor je bil noveliran z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 48/08 – ZPP-D). V skladu s to določbo sodišče ne dovoli odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni priložil pooblastila, temveč tožbo ali pravno sredstvo zavrže. Pritožnica meni, da je z zavrženjem njene vloge prišlo do kršitev pravice do enakosti pred zakonom po 14. členu Ustave, pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave ter pravice do sodnega varstva po 23. členu Ustave. Predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi. Pritožnica vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena ZPP.
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe ZPP je pobudnica utemeljevala z hkrati vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče kot nedovoljeno zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijane določbe v zadevi pobudnice ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Nives Novak, Ljubljana
Datum vloge:
16. 7. 2009
Datum odločitve:
1. 7. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29496

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser