Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-108/09, Up-466/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.108.09
Akt:
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIN), 2. odst. 19. čl.

Zakon o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) (ZTI), 11. čl.

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3151/2008-2404 z dne 3. 2. 2009
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3151/2008-2404 z dne 3. 2. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 11. člena Zakona o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-108/09-7
Up-466/09-6
22. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 22. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3151/2008-2404 z dne 3. 2. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 11. člena Zakona o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnica oziroma pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeno sodbo, s katero ji je bila zaradi prekrška po prvi alineji prvega odstavka 38. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju ZIN) izrečena globa. Zatrjuje kršitev 2., 22., 25., 28., 34., 35. in 37. člena Ustave. Predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe. Predlog utemeljuje z navedbami, da ustavna pritožba odpira pomembna ustavnopravna vprašanja. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 19. člena ZIN in 11. člena Zakona o tržni inšpekciji (v nadaljevanju ZTI).
 
2. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Po četrti alineji drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Za tak akt tudi gre v obravnavani zadevi. Pritožnica sicer predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe po tretjem odstavku 55.a člena ZUstS, vendar Ustavno sodišče tega predloga ni presojalo. Pritožnica namreč v ustavni pritožbi uveljavlja očitke o kršitvah človekovih pravic in protiustavnosti določb ZIN in ZTI, ki pa jih vsebinsko ni uveljavljala že v vloženem rednem pravnem sredstvu. Zahteva po izčrpanju vseh pravnih sredstev iz prvega odstavka 51. člena ZUstS kot ena izmed procesnih predpostavk za postopek z ustavno pritožbo namreč ne pomeni samo formalnega izčrpanja (tj. vložitve pravnega sredstva), ampak tudi materialno izčrpanje (tj. vsebinsko uveljavljanje kršitve človekovih pravic oziroma zatrjevanih protiustavnosti zakona že v vloženih rednih pravnih sredstvih). Šele izčrpanje pravnega sredstva po vsebini bi omogočilo presojo, ali so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 55.a člena ZUstS. Ker njena ustavna pritožba ni dovoljena, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudničin pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 19. člena ZIN in 11. člena ZTI je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče iz navedenih razlogov zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijane določbe v pobudničini zadevi ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za presojo ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 

dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
Datum vloge:
24. 4. 2009
Datum odločitve:
22. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29498

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser