Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
P-2/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:P.2.11
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Pobuda za rešitev spora glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Okrožnim sodiščem v Novi Gorici se zavrže. Pobudnica sama nosi svoje stroške postopka.
Evidenčni stavek:
Pobudo za rešitev spora glede pristojnosti lahko vloži tudi stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora glede pristojnosti. Da bi do spora prišlo, bi se za nepristojnega morala izreči tako ministrstvo kot sodišče. Pobudnica ne navaja, da se je tudi sodišče izreklo za nepristojno, temveč da je sodišče njen predlog za izločitev zavrglo kot nedovoljen. Ker ne gre niti za pozitivni niti za negativni kompetenčni spor, niso izpolnjeni pogoji za odločanje o sporu glede pristojnosti. Zato je Ustavno sodišče pobudo za rešitev spora glede pristojnosti zavrglo.
Geslo:
1.2.51.7.1 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Posameznik.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Zavrženje, ker ne gre za spor o pristojnosti.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 49.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-2/11-5
6. 7. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Petre Bagon, Nova Gorica, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, za rešitev spora glede pristojnosti na seji 6. julija 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za rešitev spora glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Okrožnim sodiščem v Novi Gorici se zavrže.  
 
2. Pobudnica sama nosi svoje stroške postopka. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica vlaga pobudo za rešitev spora glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Okrožnim sodiščem v Novi Gorici. Navaja, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju ministrstvo) s sklepom št. 021-22/2010/1 z dne 9. 11. 2010 predlog za izločitev strokovne delavke zavrglo, ker je menilo, da ne gre za upravno zadevo, temveč naj bi bilo za takšno odločitev pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici (v nadaljevanju sodišče), ki je tudi pristojno za odločanje o stikih. Pobudnica meni, da je ta sklep nezakonit. Pojasnjuje, da je sodišče z začasno odredbo št. N 34/2010 z dne 17. 9. 2010 odločilo, da se stiki izvajajo pod nadzorom Centra za socialno delo Nova Gorica (v nadaljevanju CSD), izbor posameznega strokovnega delavca pa je v pristojnosti CSD. Po njenem mnenju sodišče nima pristojnosti za odločanje o tem, katera uradna oseba, zaposlena pri CSD, bo stike dejansko nadzorovala. Sklicuje se na sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. N 34/2010 z dne 5. 1. 2011, s katerim je zavrglo pobudničin predlog za izločitev te delavke kot nedovoljen. Ustavnemu sodišču predlaga, naj odloči o sporu glede pristojnosti.
 
2. Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudo za rešitev spora glede pristojnosti vloži tudi stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora glede pristojnosti. V obravnavanem primeru ne gre niti za pozitivni niti za negativni kompetenčni spor. Da bi do spora prišlo, bi se za nepristojnega morala izreči tako ministrstvo kot sodišče. Iz pobudničine vloge ne izhaja, da se je tudi sodišče izreklo za nepristojno. Navaja namreč, da je sodišče njen predlog za izločitev zavrglo kot nedovoljen. To izhaja tudi iz pobudi priloženega sklepa št. N 34/2010 z dne 5. 1. 2011. Sodišče se torej ni izreklo za nepristojno, temveč je pobudničino vlogo zavrglo kot nedovoljeno. Ker spor glede pristojnosti ni nastal, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
3. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS v postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku za rešitev spora glede pristojnosti. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Petra Bagon, Nova Gorica
Datum vloge:
28. 1. 2011
Datum odločitve:
6. 7. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29513

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser