Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-121/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.121.11
Akt:
Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP), 11.c čl. v zvezi z 2. al. 2. odst. 11.a čl. in 1. al. 11.b čl. ter 13.a čl. v zvezi s 1. in 2. al. 5. odst. 13. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 11.c člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 11.a člena in prvo alinejo 11.b člena ter 13.a člena v zvezi s prvo in drugo alinejo petega odstavka 13. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnica nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njen pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude - Ekonomski.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-121/11-6
8. 7. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družb DIS CONSULTING, d. o. o., Ljubljana, SŽ – PP Ljubljana, d. d., Ljubljana, LINE, d. o. o., Maribor, BPN, d. o. o., Maribor, PROJEKT, d. d., Nova Gorica, in SCP, d. o. o., Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 8. julija 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 11.c člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 11.a člena in prvo alinejo 11.b člena ter 13.a člena v zvezi s prvo in drugo alinejo petega odstavka 13. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.  
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnice izpodbijajo v izreku tega sklepa navedene določbe. Zatrjujejo njihovo neskladje z 2. in 33. členom, prvim odstavkom 67. člena ter 74. in 153. členom Ustave. Navajajo, da v okviru svoje gospodarske dejavnosti opravljajo storitve, ki so predmet izpodbijane ureditve, in da jim je prav zaradi nje onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti in ustvarjanje prihodkov.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Bistveni spremembi, ki ju prinašajo izpodbijane določbe Zakona o železniškem prometu (v nadaljevanju ZZelP), sta: ukinitev organa v sestavi Ministrstva za promet (Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo), ustanovitev nove gospodarske družbe, pri čemer je njena edina ustanoviteljica in družbenica Republika Slovenija, in prenos nalog organa na to družbo na eni strani ter prenos nalog upravljavca javne železniške infrastrukture iz družbe Slovenske železnice, d. o. o., na njeno novoustanovljeno odvisno družbo na drugi strani. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudi pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega pravnega položaja. Pobudnice izpodbijajo določbe, ki se nanje neposredno ne nanašajo oziroma neposredno ne posegajo v njihov pravni položaj. S trditvami, da opravljajo prav takšno gospodarsko dejavnost, kot jo bosta opravljali z ZZelP določeni gospodarski družbi, in da jim grozi upad poslovanja, ki bi lahko ogrozil njihovo nadaljnje poslovanje, pa pobudnice ne izkazujejo pravnega, temveč ekonomski interes. Ta pa po ustaljeni ustavnosodni presoji ne zadostuje za izpolnjevanje procesne predpostavke iz 24. člena ZUstS (tako npr. v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-212/03 z dne 24. 11. 2005, Uradni list RS, št. 111/05, in OdlUS XIV, 84).
 
4. Ker pobudnice niso izkazale pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZZelP, je Ustavno sodišče njihovo pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnica mag. Jadranka Sovdat je bila pri odločanju o tej zadevi izločena.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba DIS CONSULTING, d. o. o., Ljubljana in drugi
Datum vloge:
3. 6. 2011
Datum odločitve:
8. 7. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29518

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser