Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-12/09, Up-37/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.12.09
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 709/2008 z dne 5. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 30. 11. 2008, zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 717/2008 z dne 12. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 8. 12. 2008 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 739/2008 z dne 23. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 16. 12. 2008

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) (ZPol), 39.a čl. in 39.b čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 709/2008 z dne 5. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 30. 11. 2008, zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 717/2008 z dne 12. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 8. 12. 2008 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 739/2008 z dne 23. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 16. 12. 2008 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39.a in 39.b člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) se zavrže. Pobudnik sam nosi svoje stroške postopka s pobudo in ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Izpodbijani sklepi so v času preizkusa te ustavne pritožbe že prenehali veljati. Ker pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-12/09-6
Up-37/09-6
22. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Branka Lovšina, Portorož, ki ga zastopa Matjaž Kezunović, odvetnik v Kopru, na seji 22. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 709/2008 z dne 5. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 30. 11. 2008, zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 717/2008 z dne 12. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 8. 12. 2008 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 739/2008 z dne 23. 12. 2008 v zvezi s sklepom istega sodišča št. Kpd 599/08 z dne 16. 12. 2008 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39.a in 39.b člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) se zavrže. 
 
3. Pobudnik sam nosi svoje stroške postopka s pobudo in ustavno pritožbo. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnik oziroma pobudnik izpodbija v izreku navedene sklepe, s katerimi je bil potrjen in podaljšan ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi, izdan na podlagi 39.a člena Zakona o policiji (v nadaljevanju ZPol). Ukrep prepovedi približevanja je bil nazadnje podaljšan do 10. 1. 2009. Pritožnik izpodbija tudi pravnomočen sklep o zavrženju njegovega predloga za odpravo ukrepa prepovedi približevanja in obnovo postopka.
 
2. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 39.a in 39.b člena ZPol. Njegov poglavitni očitek je, da ZPol ne ureja ustrezno položaja in pravic osumljenca v postopku izdaje in podaljšanja ukrepa prepovedi približevanja, predvsem z vidika načela kontradiktornosti.
 
3. Veljavnost vseh izpodbijanih sklepov je v času odločanja Ustavnega sodišča že potekla. Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil posamični akt razveljavljen ali odpravljen (prvi odstavek 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS), v tem primeru ne spreminja pritožnikovega položaja. Ker glede na navedeno pravni interes pritožnika za odločanje Ustavnega sodišča o vloženi ustavni pritožbi ni podan, jo je bilo treba zavreči (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pobudnikov pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi ne bi mogla privesti do izboljšanja pobudnikovega pravnega položaja. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za pobudo. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena, tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Branko Lovšin, Portorož
Datum vloge:
12. 1. 2009
Datum odločitve:
22. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29534

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser