Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-197/09, Up-954/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.197.09
Akt:
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 62.a čl., 65. čl., 66. čl., 69. čl. in 129.a čl.

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. ZSV 206/2008 z dne 20. 5. 2009 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Slovenske Konjice št. 88070786 z dne 4. 5. 2009.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. ZSV 206/2008 z dne 20. 5. 2009 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Slovenske Konjice št. 88070786 z dne 4. 5. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 62.a, 65., 66., 69. in 129.a člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Kljub pritožnikovemu predlogu, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča o nedovoljeni ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če ne gre za posebej utemeljen primer. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.3 Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-197/09-6
Up-954/09-6
22. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Zvonka Petka, Žalec, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorovič-Pungartnik, o. p., d. n. o., Šentjur, na seji 22. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. ZSV 206/2008 z dne 20. 5. 2009 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Slovenske Konjice št. 88070786 z dne 4. 5. 2009 se zavrže.  
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 62.a, 65., 66., 69. in 129.a člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnik oziroma pobudnik izpodbija v 1. točki izreka navedena posamična akta, s katerima je bil spoznan za odgovornega storitve prekrška po petem odstavku 30. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZVCP-1). Uveljavlja kršitev 14., 22., 23., 25., 27., 28., 29. in 33. člena Ustave.
 
2. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 62.a, 65., 66., 69. in 129.a člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Zatrjuje neskladje teh določb s 14., 15., 22., 23., 25., 27., 29. in 33. členom Ustave ter 6., 13. in 14. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Meni, da je stališče Ustavnega sodišča iz odločbe št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 21), po katerem naj bi v postopkih o prekrških ne bilo poseženo v pravico do pritožbe v primerih, ko okrajna sodišča opravljajo vlogo instančnega organa, napačno vsaj za prekrške po ZVCP-1.
 
3. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Po četrti alineji drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, kadar gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Za tak akt gre v zadevi pritožnika. Pritožnik predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe skladno s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS. Po tej določbi bi šlo za posebej utemeljen primer, če bi šlo za odločitev o pomembnem ustavnem vprašanju, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve. Ta pogoj ni izpolnjen, pri čemer tudi vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakonske določbe sama po sebi še ne utemeljuje, da gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Zato njegova ustavna pritožba ni dovoljena in jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora pobudnik izkazati, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
5. Pobudnikov pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi ne bi mogla privesti do izboljšanja pobudnikovega pravnega položaja. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za pobudo. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zvonko Petek, Žalec
Datum vloge:
11. 8. 2009
Datum odločitve:
22. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29541

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser