Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-155/09, Up-671/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.155.09
Akt:
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr.) (ZP), 109. čl. in 110. čl.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP), 238.b čl.

Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ks 97/2009 z dne 23. 4. 2009 in sklep Policijske postaje Nova Gorica št. 2202-57/2009/1 z dne 8. 4. 2009.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ks 97/2009 z dne 23. 4. 2009 in sklep Policijske postaje Nova Gorica št. 2202-57/2009/1 z dne 8. 4. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 109. in 110. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr.) ter 238.b člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-155/09-7
Up-671/09-8
22. 6. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Sergeja Pajntarja, Nova Gorica, ki ga zastopa Kati Mininčič, odvetnica v Novi Gorici, na seji 22. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ks 97/2009 z dne 23. 4. 2009 in sklep Policijske postaje Nova Gorica št. 2202-57/2009/1 z dne 8. 4. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 109. in 110. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr.) ter 238.b člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. S sklepom Policijske postaje Nova Gorica (v nadaljevanju prekrškovni organ) je bilo zoper pritožnika oziroma pobudnika v postopku zaradi prekrška odrejeno pridržanje. Ustavni pritožnik je zoper sklep prekrškovnega organa vložil pritožbo, ki jo je Okrožno sodišče v Novi Gorici s sklepom zavrglo kot prepozno. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper oba navedena sklepa in hkrati izpodbija v izreku tega sklepa navedene določbe Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) in Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1).
 
2. Pritožnik oziroma pobudnik utemeljuje ustavno pritožbo in pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti z enakimi razlogi. Zatrjuje kršitev oziroma neskladje izpodbijanih določb ZP-1 in ZVCP-1 s 15., 19., 21., 22., 25. in 32. členom Ustave. V obrazložitvi primerja postopek in posledice odreditve pridržanja s priporom (v obeh položajih naj bi šlo za omejitev svobode gibanja) ter navaja, da je pridržanje po 238. členu ZVCP-1 obligatorno in zato ne vzdrži testa sorazmernosti. Neposredno v zvezi z vsebino izpodbijanega posamičnega akta, to je s sklepom o zavrženju njegove pritožbe kot prepozne, pritožnik navaja, da je zakonodajalec izničil pravico pridržanega do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave z določitvijo nesorazmerno kratkega pritožbenega roka "tistih nekaj ur, kar traja pridržanje".
 
3. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Na podlagi četrte alineje drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Take akte izpodbija tudi pritožnik. Pritožnik ne predlaga izjemne obravnave ustavne pritožbe skladno s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS. Ker njegova ustavna pritožba ni dovoljena, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora pobudnik izkazati, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
5. Pravni interes pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb temelji na hkrati vloženi ustavni pritožbi. Vendar ustavna pritožba ni dovoljena. Zato morebitna ugoditev pobudi ne bi izboljšala pravnega položaja pobudnika. Ker pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude, jo je Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sergej Pajntar, Nova Gorica
Datum vloge:
9. 6. 2009
Datum odločitve:
22. 6. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29542

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser