Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-9/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.9.10
Akt:
Zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 108/09) (ZZZ), 2. odst., 3. odst., 5. odst., 6. odst. in 7. odst. 27. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega, petega, šestega in sedmega odstavka 27. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 108/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zahtevo zavrže, če predlagatelj ne izkaže ogroženosti pravic delavcev.
Geslo:
1.2.51.3.6 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Reprezentativni sindikat za območje države.
1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-9/10-11
14. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata slovenskih diplomatov, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Matjaž Kovačič, na seji 14. septembra 2011
 
sklenilo:
 
Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega, petega, šestega in sedmega odstavka 27. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 108/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Predlagatelj izpodbija ureditev izbora diplomatskih predstavništev in konzulatov iz 27. člena Zakona o zunanjih zadevah (v nadaljevanju ZZZ-1). Ocenjuje, da izpodbijana ureditev omogoča očitno neenako obravnavanje med kandidati, ki prihajajo iz vrst diplomatov (t. i. poklicni diplomati), in kandidati iz drugega odstavka 27. člena ZZZ-1 (t. i. nepoklicni diplomati), ker naj bi bili pogoji za imenovanje nepoklicnega diplomata za vodjo diplomatskega predstavništva milejši, za tako ureditev pa naj ne bi bil izkazan razumen razlog.
 
2. Reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic lahko na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa le v primeru, če so ogrožene pravice delavcev.
 
3. Predlagatelj utemeljuje obstoj zakonskega pogoja ogroženosti pravic poklicnih diplomatov zlasti s sklicevanjem na to, da so njihove pravice ogrožene glede dostopa do delovnega mesta vodje diplomatskega predstavništva v tujini. Vendar predlagatelj ne navede okoliščin, iz katerih bi izhajal vpliv izpodbijane ureditve iz drugega odstavka 27. člena ZZZ-1, ki določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati nepoklicni diplomat za položaj vodje diplomatskega predstavništva, na poslabšanje položaja poklicnega diplomata v zvezi z dostopom do delovnega mesta vodje diplomatskega predstavništva, če se hkrati za to isto delovno mesto poteguje nepoklicni diplomat. Pavšalno sklicevanje na ogroženost pravic delavcev za izkazanost tega pogoja še ne zadošča.
 
4. Ogroženosti pravic delavcev zaradi ureditve iz tretjega odstavka (omejitev starosti za vodjo diplomatskega predstavništva), petega odstavka (ustanovitev stalne avtonomne komisije), šestega odstavka (sestava, mandat, delovanje komisije) in sedmega odstavka 27. člena ZZZ-1 (omejitve pri imenovanju vodij diplomatskih predstavništev iz vrst nepoklicnih diplomatov) pa predlagatelj sploh ne zatrjuje.
 
5. Glede na navedeno predlagatelj ni izkazal ogroženosti pravic delavcev. Zato ni izkazal pogoja, ki ga določa enajsta alineja prvega odstavka 23.a člena ZUstS, in je Ustavno sodišče njegovo zahtevo zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sindikat slovenskih diplomatov, Ljubljana
Datum vloge:
12. 1. 2010
Datum odločitve:
14. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29552

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser