Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-5/11, Up-5/11, Up-26/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.5.11
Akt:
Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 90691/2010 z dne 23. 12. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 90691/2010, II Ks 90691/2010 z dne 15. 12. 2010

Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) (ZSKZDČEU), 11. čl.
Izrek:
Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 90691/2010 z dne 23. 12. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 90691/2010, II Ks 90691/2010 z dne 15. 12. 2010 se zavržeta. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. Pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo nima več pritožnik, ki je bil že predan državi prosilki. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-5/11-4
Up-5/11-7
Up-26/11-4
15. 9. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavnih pritožb Amauryja Riza Gonzalesa, Republika Hrvaška, ki ga zastopajo Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, in Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 15. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 90691/2010 z dne 23. 12. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 90691/2010, II Ks 90691/2010 z dne 15. 12. 2010 se zavržeta.  
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 102/07) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča na Ptuju je sklenil, da se na podlagi določb Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju ZSKZDČEU) dovoli predaja pritožnika (oziroma pobudnika) kot zahtevane osebe Republiki Franciji. Pritožbo, ki jo je zoper navedeni sklep vložil pritožnikov zagovornik, je Višje sodišče v Mariboru zavrnilo kot neutemeljeno. Zoper navedena sklepa pritožnik po svojih pooblaščencih vlaga ustavni pritožbi št. Up-5/11 in št. Up-26/11. Zatrjuje kršitve 19., 21., 22. in 34. člena Ustave ter predlaga začasno zadržanje izvršitve izpodbijanih sklepov. Hkrati z ustavno pritožbo št. Up-26/11 vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 11. člena ZSKZDČEU, v kateri zatrjuje neskladje izpodbijane določbe z 2. členom, drugim odstavkom 19. člena ter 22. in 34. členom Ustave.
 
2. Ker gre za istega pritožnika, ki vlaga ustavni pritožbi zoper isto odločitev, je Ustavno sodišče o obeh ustavnih pritožbah in z njima povezano pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe odločilo z istim sklepom.
 
3. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora izkazati pravni interes. Pravni interes je ena izmed procesnih predpostavk vsakega postopka, tudi postopka z ustavno pritožbo. Izpodbijana sklepa v postopku preizkusa ustavne pritožbe več ne učinkujeta, saj je bil pritožnik na njuni podlagi že predan državi prosilki (Republika Francija). Ustavno sodišče praviloma šteje, da v primeru, ko izpodbijani akt v času odločanja več ne učinkuje, ni izkazan pravni interes za odločanje Ustavnega sodišča. Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil posamičen akt razveljavljen ali odpravljen (prvi odstavek 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS), praviloma ne spreminja pritožnikovega pravnega položaja. Glede na navedeno je Ustavno sodišče štelo, da pritožnik ne izkazuje več pravnega interesa za odločitev o ustavnih pritožbah. Zato ju je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe ZSKZDČEU je pobudnik utemeljeval s hkrati vloženima ustavnima pritožbama, ki ju je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijane določbe v zadevi pobudnika ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Amaury Rizo Gonzales, Republika Hrvaška
Datum vloge:
7. 1. 2011
Datum odločitve:
15. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29562

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser