Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-92/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.92.10
Akt:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09), 2. al., 14. al. in 15. al. razdelka "Novogradnje" 13. čl.
Izrek:
Druga, štirinajsta in petnajsta alineja razdelka "Novogradnje" 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09) se razveljavijo.
Evidenčni stavek:
Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev, ki ne upoštevajo občinskih planskih aktov in urejajo novogradnje na kmetijskem zemljišču, so v neskladju s četrtim odstavkom 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
1.5.51.1.17.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Razveljavitev - Podzakonskega predpisa.
1.5.4.5 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste - Zadržanje.
Pravna podlaga:
Člen 153.3, Ustava [URS]
Člen 45.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-92/10-7
20. 5. 2010
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 20. maja 2010
 
sklenilo:
 
Izvrševanje druge, štirinajste[1] in petnajste[2] alineje razdelka "Novogradnje" 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
 
 
O b r a z l o ž i t e v
 
1. Vlada je na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 48/09 – ZDU-1) vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (v nadaljevanju Odlok) v delu, ki ureja gradnjo na zemljiščih, ki naj po prostorskem planu ne bi bila določena kot stavbna zemljišča. Navaja, da Občina z izpodbijanim predpisom, ki je prostorski izvedbeni akt, ne more spreminjati odločitev hierarhično višjega prostorskega plana. Zato naj bi bilo spreminjanje odločitev prostorskega plana v prostorskih izvedbenih aktih nezakonito in v neskladju s 153. členom Ustave. Vlada navaja, da bi v primeru izdaje gradbenih dovoljenj na teh zemljiščih lahko prišlo do težko popravljivih posledic oziroma težko izvedljive sanacije teh zemljišč, zato predlaga začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb.
 
2. Občina v odgovoru na predlog za začasno zadržanje navaja, da Vlada v zahtevi ni pojasnila, zakaj bi z izvrševanjem izpodbijanih določb nastale težko popravljive posledice. Navaja, da z izpodbijanimi določbami Odloka ni spremenila namenske rabe zemljišč, ki še naprej ostajajo kmetijska, ampak je zgolj določila pogoje gradnje. Tako ureditev naj bi imele tudi druge lokalne skupnosti.
 
3. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
 
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijanih določb, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb. Izpodbijane določbe so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Iz odgovora nasprotne udeleženke izhaja, da je na podlagi izpodbijanih določb načrtovana gradnja na zemljiščih, ki so v prostorskem planu opredeljena kot kmetijska. Gradnja na morebitnih kmetijskih zemljiščih pa lahko povzroči težko popravljive posledice v prostoru. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti in se bodo izvedli kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali z zakonom.
 
5. Ustavno sodišče je zadržalo tudi izvrševanje druge alineje izpodbijane določbe, čeprav je bila v Uradnem listu RS, št. 96/05, objavljena odločitev Občine o začasnem zadržanju izvrševanja te alineje. Občina lahko namreč vsak čas navedeno odločitev, v katere pravno naravo se Ustavnemu sodišču ni bilo treba spuščati, spremeni. Odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja izpodbijane določbe pa v vsakem primeru velja do končne odločitve Ustavnega sodišča.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
 
 
 
Opombi:
[1] Uveljavljena z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/09).
[2] Uveljavljena s 3. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 57/09).
 
 
 
 
U-I-92/10-11
22. 9. 2011
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 22. septembra 2011
 
odločilo:
 
Druga, štirinajsta in petnajsta alineja razdelka "Novogradnje" 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09) se razveljavijo. 
 
 
O b r a z l o ž i t e v
 
 
A.
 
1. Vlada je na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 48/09 – v nadaljevanju ZDU-1) vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (v nadaljevanju Odlok o PUP) v delu, ki ureja gradnjo na zemljiščih, ki naj po prostorskem planu ne bi bila določena kot stavbna zemljišča. Navaja, da Občina Laško (v nadaljevanju Občina) z izpodbijanim predpisom, ki je prostorski izvedbeni akt, ne more spreminjati odločitev hierarhično višjega prostorskega plana. Zato naj bi bilo spreminjanje odločitev prostorskega plana v prostorskih izvedbenih aktih nezakonito in v neskladju s 153. členom Ustave.
 
2. Občina odgovarja, da z izpodbijanimi določbami Odloka o PUP ni spremenila namenske rabe zemljišč, ki še naprej ostajajo kmetijska, ampak je zgolj določila pogoje gradnje. Táko ureditev naj bi imele tudi druge lokalne skupnosti. Navaja, da je sprejela Odlok o PUP na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – v nadaljevanju ZLS), Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – v nadaljevanju Statut) in skladno s svojo ustaljeno prakso. V postopku sprejemanja Odloka o PUP naj ne bi prekršila nobenega procesnega pravila. Navaja, da je po 21. členu ZLS urejanje prostora izvirna naloga občin. Zato naj bi bile te dolžne skrbeti za prostorsko načrtovanje in za zagotavljanje stavbnih zemljišč.
 
 
 
 
B.
 
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-92/10 z dne 20. 5. 2010 (Uradni list RS, št. 47/10) do končne odločitve Ustavnega sodišča začasno zadržalo izvrševanje izpodbijanih določb Odloka o PUP.
 
4. Odlok o PUP je bil sprejet v času veljavnosti Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – ZUN) ter dopolnjen po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – v nadaljevanju ZPNačrt). Po četrtem odstavku 96. člena ZPNačrt prostorski ureditveni pogoji prenehajo veljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN), do takrat pa se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Ker Občina še ni sprejela OPN, Odlok o PUP še velja.
 
5. Izpodbijane določbe Odloka o PUP urejajo novogradnje na kmetijskih zemljiščih in hkrati predpisujejo prostorske izvedbene pogoje za tovrstne gradnje. Občina utemeljuje izpodbijano ureditev z navedbo, da je urejanje prostora izvirna naloga lokalne skupnosti, zato je Odlok o PUP sprejela v skladu z ZLS in Statutom.
 
6. V okviru urejanja lokalnih javnih zadev ima občina pravico izdajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna razmerja. Načelo zakonitosti delovanja občine na področju normativnega delovanja pomeni, da občinski predpisi, ki urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti občine, ne smejo biti v neskladju z zakoni (tretji odstavek 153. člena Ustave). Pravnih razmerij torej ne smejo urejati v nasprotju z zakonskimi določbami. Če zakonodajalec opredeli okvir pooblastila za normativno urejanje, pa ne smejo preseči tega pooblastila. Takšno stališče je Ustavno sodišče sprejelo že v odločbi št. U-I-348/96 z dne 27. 2. 1997 (Uradni list RS, št. 17/97, in OdlUS VI, 25).
 
7. Vlada očita, da je Občina sprejela Odlok o PUP v nasprotju z ZPNačrt, ker je v izpodbijanem delu predpisa določila gradnjo na kmetijskih zemljiščih, ne da bi predhodno spremenila hierarhično višji prostorski akt – prostorski plan.
 
8. Ker Občina še ni sprejela OPN, se po četrtem odstavku 95. člena ZPNačrt prostorski ureditveni pogoji pripravljajo skladno s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in s prostorskimi sestavinami občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990. Občina je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02 – v nadaljevanju Prostorski plan) določila območja stavbnih zemljišč, na katerih se bodo gradila, širila ali prenavljala naselja oziroma bodo potekali drugi posegi. S prostorskimi izvedbenimi akti se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana podrobneje obdelajo v srednjeročnem družbenem planu lokalne skupnosti sprejete odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij ter drugih posegih v prostor. To pomeni, da se s prostorskimi ureditvenimi pogoji predpišejo merila in pogoji gradnje za zemljišča, ki so v srednjeročnem prostorskem planu že opredeljena kot stavbna zemljišča.
 
9. Ker Odlok o PUP v izpodbijanem delu ureja novogradnje na kmetijskem zemljišču, ne da bi bil predhodno spremenjen Prostorski plan, je v neskladju s četrtim odstavkom 95. člena ZPNačrt. Vlada je predlagala odpravo izpodbijanih določb. Ustavno sodišče je pri presoji, ali bo izpodbijane določbe razveljavilo ali odpravilo, upoštevalo, da je že s sklepom zadržalo izvajanje izpodbijanih določb in torej, da Vlada v svoji zahtevi ni izkazala, da bi lahko nastale škodljive posledice po drugem odstavku 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Zato je Odlok o PUP v izpodbijanem delu razveljavilo.
 
10. Utemeljevanje Občine, da imajo tudi druge lokalne skupnosti enake prostorske ureditve, je neupoštevno. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-378/98 z dne 21. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 92/99, in OdlUS VIII, 223) ocenilo, da s prostorskimi ureditvenimi pogoji ni mogoče urejati gradnje na kmetijskem zemljišču. Spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča v pravni državi narekuje, da občine ne sprejemajo nezakonitih predpisov oziroma da jih same odpravijo, ne da bi bil sploh potreben poseg Ustavnega sodišča.
 
 
C.
 
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
6. 4. 2010
Datum odločitve:
22. 9. 2011
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Objava:
Uradni list RS, št. 47/2010, Uradni list RS, št. 80/2011
Dokument:
US29571

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser