Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-47/10, Up-260/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.47.10
Akt:
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP)

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2005 z dne 25. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1870/2003 z dne 13. 1. 2005, odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 350-02-252/02 z dne 25. 9. 2003 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 35102-18/2002-33 z dne 14. 7. 2003
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) se zavrne. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2005 z dne 25. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1870/2003 z dne 13. 1. 2005, odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 350-02-252/02 z dne 25. 9. 2003 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 35102-18/2002-33 z dne 14. 7. 2003 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.5 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-47/10-4
Up-260/10-4
22. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Ane Kapele in Stanislava Kapeleta, oba Črnomelj, ki ju zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 22. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) se zavrne. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2005 z dne 25. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1870/2003 z dne 13. 1. 2005, odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 350-02-252/02 z dne 25. 9. 2003 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 35102-18/2002-33 z dne 14. 7. 2003 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnika izpodbijata Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), ker v prehodnih določbah ni podaljšal veljavnosti občinskih urbanističnih redov. Izpodbijani zakon naj bi bil zato v neskladju z 2., 33. in 155. členom Ustave. Vlagata tudi ustavno pritožbo, s katero izpodbijata odločitve upravnih organov in sodišč v postopku izdaje odločbe o dovolitvi priglašenih del. Zatrjujeta kršitve 22. in 33. člena Ustave ter 1. člena Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejetje ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
3. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Ana Kapele in Stanislav Kapele, oba Črnomelj
Datum vloge:
19. 2. 2010
Datum odločitve:
22. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US29574

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser