Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-168/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.168.11
Akt:
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) (ZPreZP), 16. čl., 17. čl., 18. čl., 25. čl., 2. odst. 28. čl. in 29. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 16., 17., 18., 25. in 29. člena ter drugega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnica nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njen položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude - Ekonomski.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-168/11-5
26. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe E. KOMPENZACIJE, d. o. o., Trzin, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Brence & Greifoner, d. o. o., Maribor, na seji 26. septembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 16., 17., 18., 25. in 29. člena ter drugega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedene zakonske določbe. Zatrjuje njihovo neskladje s 74. in 14. členom Ustave. Navaja, da že od leta 2001 ponuja finančno storitev elektronskih večstranskih pobotov prek spletnega informacijskega sistema, pri čemer je do sprejetja izpodbijane ureditve, ki je možnost sklepanja teh poslov omejila, imela vodilni položaj. Pojasnjuje, da sicer lahko opravlja večstranske pobote, ki so časovno pred poboti pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) ali za tem pobotom (drugi in nadaljnji krog pobotov). Vendar pa naj bi AJPES svoj urnik pobotov arbitrarno spremenil in na ta način posegel v urnik pobotov pri pobudnici, ki je morala zato svoj urnik prilagoditi tej spremembi in ga spremeniti, kar naj bi ji povzročalo poslovno škodo. Po uvedbi izpodbijane ureditve in obveznega večstranskega pobota naj bi bil ogrožen njen obstoj, saj beleži občuten upad prometa storitev, ki se mesečno še zmanjšuje.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljevanju ZPreZP) določa ukrepe za odpravo plačilne nediscipline (prvi odstavek 1. člena ZPreZP). Med te ukrepe med drugim spada tudi ukrep obveznega večstranskega pobota, ki od dolžnika zahteva, da po nastanku zamude elektronsko prijavi denarno obveznost v prvi krog obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu sistema obveznega večstranskega pobota, ki sledi datumu nastanka zamude (prvi odstavek 16. člena ZPreZP). Pobot se opravi enkrat mesečno, pri čemer preostanek dospele denarne terjatve, ki ga dolžnik ne uspe pobotati, lahko potem poravna na druge načine, vključno s ponovno prijavo denarne obveznosti v večstranski pobot pri upravljavcih sistema večstranskega pobota (peti odstavek 16. člena ZPreZP). V drugem odstavku 29. člena ZPreZP je določeno, da je do zaključka postopka izbire upravljavca po prvem odstavku navedenega člena (tj. postopka za podelitev koncesije za upravljanje sistema obveznega večstranskega pobota) upravljavec sistema AJPES, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2012. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudi pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega pravnega položaja. Pobudnica izpodbija zakonske določbe, ki se nanjo neposredno ne nanašajo oziroma neposredno ne posegajo v njen pravni položaj. S trditvami, da so storitve elektronskih večstranskih pobotov njena gospodarska dejavnost, ki jo opravlja vrsto let, in da izpodbijana ureditev z uvedbo obveznega večstranskega pobota v prvem krogu pri AJPES-u ogroža njen obstoj, saj že beležijo občuten upad prometa storitev, ne izkazuje pravnega, pač pa ekonomski interes. Ta pa za izpolnjevanje procesne predpostavke iz 24. člena ZUstS ne zadošča (tako npr. v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-212/03 z dne 24. 11. 2005, Uradni list RS, št. 111/05, in OdlUS XIV, 84).
 
4. Ker pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZPreZP, je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
družba E. KOMPENZACIJE, d. o. o., Trzin
Datum vloge:
26. 8. 2011
Datum odločitve:
26. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29577

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser