Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-166/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.166.11
Akt:
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02), 12. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 12. člena Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) v delu, ki se nanaša na območje urejanja z oznako "RI-S1", se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-166/11-5
29. 9. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Irene Mermal, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Andrić, o. p. – d. o. o., Ljubljana, na seji 29. septembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 12. člena Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) v delu, ki se nanaša na območje urejanja z oznako "RI-S1", se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija 12. člen v zvezi s prvo alinejo prvega odstavka 10. člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 9. člena Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (v nadaljevanju Plan), šifra kraja 65, oznaka območja urejanja "RI-S1". Nasprotuje gradnji objekta, ki je načrtovana na zemljišču, katerega namenska raba je bila spremenjena s Planom. Plan naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju z 2., 14. in 153. členom Ustave. Pobudnica utemeljuje svoj pravni interes z zatrjevanjem, da je lastnica zemljišč v neposredni bližini nameravane gradnje.
 
2. Pobudnica navaja, da izpodbija 12. člen v zvezi s prvo alinejo prvega odstavka 10. člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 9. člena Plana, šifra kraja 65, oznaka območja urejanja "RI-S1". Iz navedenih določb 9. in 10. člena Plana izhaja le, da Plan med drugim ureja tudi območja in površine za poselitev oziroma območja za stanovanja. Iz navedb pobudnice pa je razvidno, da nasprotuje spremembi namenske rabe zemljišč, ki spadajo v območje urejanja "RI-S1". Glede na navedeno je Ustavno sodišče štelo, da je izpodbijan 12. člen Plana v delu, ki se nanaša na območje urejanja "RI-S1".
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudnica nasprotuje gradnji objekta na zemljišču, katerega namenska raba je bila spremenjena s Planom. Gradnja načrtovanega objekta neposredno na podlagi Plana ni mogoča, saj mora pristojni upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izdati odločbo, s katero odloči o gradnji in predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri tem upoštevati. Pobudnica navaja, da že sodeluje kot stranska udeleženka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju, ki ga ureja Plan. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe Plana. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sodnik dr. Ernest Petrič je bil pri odločanju izločen. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Irena Mermal, Ljubljana
Datum vloge:
10. 8. 2011
Datum odločitve:
29. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29578

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser