Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-253/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.253.09
Akt:
Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01) (ZDIS), 6. čl.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 10/10) (ZIS), 24. čl.

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) (ZIS), 75. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01) in 24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 10/10) se zavrne. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 75. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-253/09-9
7. 10. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe HIT, d. d., Nova Gorica, ki jo zastopa predsednik uprave dr. Drago Podobnik, na seji 7. oktobra 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01) in 24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 10/10) se zavrne. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 75. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica je vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o davku od iger na srečo (ZDIS) in 75. člena Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS), ki je veljal v času vložitve pobude. Z uveljavitvijo 24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS-C) je izpodbijana določba 75. člena ZIS prenehala veljati. Zato je Ustavno sodišče pobudnico pozvalo, naj sporoči, ali vztraja pri vloženi pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe, in če vztraja, naj izkaže obstoj pogojev za nadaljevanje postopka po 47. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Pobudnica v odgovoru na poziv Ustavnega sodišča navaja, da vztraja pri vloženi pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 75. člena ZIS, saj spremembe izpodbijane določbe zanjo niti vsebinsko niti postopkovno niso prinesle ugodnosti. Iz vsebine odgovora izhaja tudi, da pobudo razširja na 24. člen ZIS-C. Izpodbijanim določbam očita neskladje z 2., 33. in 74. členom Ustave, ker naj bi dajale podlago za prekomerno obdavčitev dohodkov pobudnice iz naslova opravljanja igralniške dejavnosti.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
3. Ustavno sodišče praviloma presoja veljavne predpise. Na podlagi 47. člena ZUstS lahko presoja neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti ali nezakonitosti. Pravovarstvena potreba za presojo predpisa, ki ne velja več, pa obstaja, če bi se z ugotovitvijo morebitne protiustavnosti izpodbijanih zakonskih določb pravni položaj pobudnice izboljšal. V odgovoru na poziv Ustavnega sodišča, naj izkaže obstoj pogojev za nadaljevanje postopka po 47. členu ZUstS, pobudnica navaja, da spremembe izpodbijane določbe zanjo niti vsebinsko niti postopkovno niso prinesle ugodnosti, zato vztraja pri pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 75. člena ZIS. Pri tem pa ne izkaže niti ne zatrjuje, kako bi morebitna odločitev Ustavnega sodišča, s katero bi to sodišče ugotovilo protiustavnost izpodbijanega predpisa, lahko vplivala na njen pravni položaj glede koncesijskih dajatev, že obračunanih in plačanih na podlagi 75. člena ZIS, tj. pred uveljavitvijo 24. člena ZIS-C. Zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo (2. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
družba HIT, d. d., Nova Gorica
Datum vloge:
4. 11. 2009
Datum odločitve:
7. 10. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29579

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser