Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-257/10, Up-1400/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.257.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 6. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 27. 1. 2010

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 20. 10. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 24. 8. 2010

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) (ZKP), 416. čl.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 68/08) (ZKP), 1. odst. 89. čl.

Kazenski zakonik FLRJ (Uradni list FLRJ, št. 31/51 in 30/59) (KZ FLRJ), 1. odst. in 4. odst. 226. čl. ter 1. odst. 234. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 6. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 27. 1. 2010 se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 20. 10. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 24. 8. 2010 se ne sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 416. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) ter prvega odstavka 89. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 68/08) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in četrtega odstavka 226. člena ter prvega odstavka 234. člena Kazenskega zakonika FLRJ (Uradni list FLRJ, št. 31/51 in 30/59) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS. Pobudnik nima pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti, če Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, s katero je utemeljeval njegov obstoj. Če izpodbijane določbe v pobudnikovem primeru v postopkih, v katerih so bili izdani izpodbijani sklepi niso bile uporabljene, morebitna ugotovitev njihove protiustavnosti na pobudnikov pravni položaj ne vpliva. Zato Ustavno sodišče zavrže pobudo tudi v tem primeru.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.4, 55.b.2, 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-257/10-4
Up-1400/10-6
28. 9. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Zorana Milanoviča, Dob, na seji 28. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 6. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 27. 1. 2010 se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 20. 10. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 24. 8. 2010 se ne sprejme.  
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 416. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09) ter prvega odstavka 89. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 68/08) se zavrže. 
 
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in četrtega odstavka 226. člena ter prvega odstavka 234. člena Kazenskega zakonika FLRJ (Uradni list FLRJ, št. 31/51 in 30/59) se zavrže.  
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Pritožnik oziroma pobudnik izpodbija v 1. točki izreka navedena sklepa, s katerima je bila zavržena njegova zahteva za spremembo pravnomočne sodne odločbe na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki jo je vložil na podlagi 416. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) v zvezi s prvim odstavkom 89. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP-I). Ustavno pritožbo vlaga tudi zoper sklepa, navedena v 2. točki izreka, s katerima je bila zavržena njegova zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper pravnomočno odločitev iz predhodno navedenih izpodbijanih sklepov. Uveljavlja kršitve 22. člena, prvega odstavka 23. člena, 25. in 156. člena ter drugega odstavka 162. člena Ustave. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 416. člena ZKP, prvega odstavka 89. člena ZKP-I ter prvega in četrtega odstavka 226. člena in prvega odstavka 234. člena Kazenskega zakonika FLRJ (v nadaljevanju KZ FLRJ). Zatrjuje, da je 416. člen ZKP v neskladju z 2., 22. in 156. členom Ustave, prvi odstavek 89. člena ZKP-I pa naj bi bil v neskladju z 2. členom, drugim odstavkom 14. člena ter 15. in 22. členom Ustave. Prvemu in četrtemu odstavku 226. člena ter prvemu odstavku 234. člena KZ FLRJ pa očita neskladje z 2. členom, prvim odstavkom 28. člena ter 31., 33., 74. in 125. členom Ustave.
 
 
B.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo, vloženo zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 6. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 27. 1. 2010, zavrglo, ker je prepozna (1. točka izreka).
 
3. Ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS), Ustavno sodišče ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 1727/2010 z dne 20. 10. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II Ks 1727/2010 z dne 24. 8. 2010 ni sprejelo v obravnavo (2. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora pobudnik izkazati, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
5. Pobudnikov pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 416. člena ZKP in prvega odstavka 89. ZKP-I je temeljil na ustavni pritožbi, vloženi zoper sklepe, navedene v 1. točki izreka tega sklepa, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na to morebitna razveljavitev izpodbijane določbe v pobudnikovi zadevi ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za presojo ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (3. točka izreka).
 
6. Izpodbijane določbe prvega in četrtega odstavka 226. člena ter prvega odstavka 234. člena KZ FLRJ v pobudnikovem primeru v postopkih, v katerih so bili izdani izpodbijani sklepi, niso bile uporabljene. Zato morebitna ugotovitev njihove protiustavnosti na pobudnikov pravni položaj ne bi vplivala. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo tudi v tem delu zavrglo (4. točka izreka).
 
 
C.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena, drugega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zoran Milanovič, Dob
Datum vloge:
22. 11. 2010
Datum odločitve:
28. 9. 2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29589

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser